Høringssvar: Fødeplan Region Nordjylland

Først og fremmest vil vi fra Foreningen Forældre og Fødsel takke for denne overordentlige gode mulighed for at få indsigt og være positive medspillere i en udarbejdelse af en regional fødeplan. Som nuværende og kommende bruger af fødselshjælpen i Danmark er det betydningsfuldt og betryggende at få mulighed for at blive hørt….

Nedenstående er foreningens udvalgte forslag og kommentarer.

Foreningens overordnede betragtninger;

  • Foreningen Forældre og Fødsel foreslår, at begrebet ”smertelindring” erstattes med ”smertehåndtering”, hvor der lægges vægt på den fødendes egne ressourcer. Dette sker i lighed med at foreningen fremførte samme forslag, da der var høring vedr. de nye retningslinjer for svangreomsorgen – og da dette forslag blev implementeret i retningslinjerne på nationalt plan er det for foreningen indlysende, at ordet smertehåndtering fremover afløser det gamle smertelindring.
  • Foreningen Forældre og Fødsel foreslår endvidere, at ”patient” erstattes med ”den gravide”, da ”patient” signalerer sygdom, og den gravide i udgangspunktet er rask.

Forældre og Fødsel er yderst tilfredse og glæder sig over at;

  • der på flere planer lægges vægt på kontinuitet i tilbuddet til de gravide, f.eks. i form af kontaktpersonordningen, tovholder, mv.
  • de nuværende distriktsjordemoderordninger udvides som følge af de gode erfaringer, der allerede er med ordningerne
  • der skal udarbejdes forløbsplaner for at sikre det individuelle og differentierede tilbud til den gravide i samarbejde med den gravide og dennes partner.
  • der arbejdes på at vende udviklingen fx vedr. kejsersnit uden lægelig indikation, ved øget fokus på en god fødsel, efterfødselssamtaler samt fødselskontrakter.
  • der fortsat tilbydes fødsels- og familie(forældre)forberedelse til samtlige gravide.

Foreningens konkrete forslag til ændringer i planen;

Side 3 – Kvalitet og sammenhæng i tilbuddene, afsnit 2: ”det er vigtigt, at udgangspunktet er et godt og tilstrækkeligt basistilbud til de gravide, hvor der er fokus på tidlig opsporing og ud fra en sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tilgang er opmærksomhed på den gravide og hendes partner og mulighed for at differentiere tilbuddene i forhold til deres individuelle behov og ønsker”

Foreslås ændret til: ”…ud fra en sundhedsfremmende, forebyggende, rådgivende og behandlende tilgang…i forhold til deres individuelle behov, ønsker og ressourcer”.

Side 4 – Samarbejde og bedst mulig ressourceudnyttelse, afsnit 4: ”Det er væsentligt for den bedst mulige ressourceudnyttelse omkring de gravide, at der mellem de involverede parter er opmærksomhed omkring både egen og andres kunnen, kompetencer og konkrete ydelser og forskellige muligheder for at løse opgaverne”

Foreslås ændret til: ”…og forskellige muligheder for at løse opgaverne, herunder også den gravides egne ressourcer”.

Side 23 afsnit 2 – ”Fødslerne sker på Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel samt Sygehus Thy-Mors”

Foreslåes ændret til: ”Fødslerne sker på Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors samt ved hjemmefødsler i region Nordjylland”

Side 25 afsnit 2 – ”Der foregår løbende en debat omkring det mest hensigtsmæssige antal kejsersnit, og de indikationer, der gør kejsersnit til den mest hensigtsmæssige fødselsform” – Foreningen Forældre og Fødsel mener klart, at Region Nordjylland bør holde sig til WHO’s anbefaling på max. 15 %

Side 29 afsnit 5 – Foreningen opfatter det som værende positivt, at moderen kontaktes af en jordemoder dagen efter fødslen, og at der er mulighed for hjemmebesøg, men kan dog frygte, at det især vil være de ressource-stærke kvinder, der vil ”kræve” denne mulighed for hjemmebesøg.

Side 31 – Foreningen ønsker, at der her også indskrives et afsnit om hjemmefødsels tilbud i regionen – og at der med de nye tiltag vedr. den nye forsøgsordning ang. organisering af hjemmefødslerne i regionen også overvejes hvilket behov familier, der har født hjemme, får for hjemmebesøg dagene efter fødslen.

Side 31. afsnit 3 – ”Region Nordjylland indførte 1. januar 2009 tvungen ambulant fødsel for ukomplicerede fødsler for flergangsfødende” – Foreningen finder det betænkeligt, at der ses på fødselsforløbet og ikke på forældrenes behov for støtte efter fødslen. Dette kan dog understøttes af basistilbud om forældre/familieforberedelse.

Side 32 afsnit 7 – ”Der er ikke undersøgelser, der dokumenterer effekten af barselsbesøg fra jordemoder” – Set i lyset af den korte erfaring man har med ”tvungne” ambulante fødsler i Region Nordjylland – samt at der ikke tidligere var så langt imellem udskrivningen fra barselsgangen og sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet, finder foreningen det betænkeligt at afvise barselsbesøg fra jordemoderen med henvisning til manglende dokumentation af effekten. I yderste konsekvens kan vi i foreningen Forældre og Fødsel frygte at den vellykkede start på amningen kommer i fare. Foreningen ønsker at henvise til Hjemmefødselsordningen Region Sjællands gode erfaringer med at tilbyde jordemoderbesøg i hjemmet i barselsdagene, omfattende fødselssamtale osv.

Side 33 afsnit 4 – Foreningen Forældre og Fødsel og foreningens uddannede ammerådgivere ønsker hermed at henlede opmærksomheden på, at der i flere at landets andre regioner allerede er etableret ”ammegrupper/teams” der har en eller flere af foreningens ammerådgivere tilknyttet i forbindelse med fx at blive spædbarnsvenlige fødesteder under WHO.

Foreningen ønsker at tilbyde den kommende projektgruppe, der skal arbejde med systematisering af amning på tværs af fødestederne, at der tilknyttes en brugerrepræsentant i form af en af foreningens uddannede ammerådgivere. Dette er omkostningsneutralt for projektgruppen.

Til trods for lukningen af Videnscenter for amning mener foreningen Forældre og Fødsel fortsat, at Region Nordjylland bør og kan stræbe efter de spædbarnsvenlige principper i forhold til amningen, da disse til alle tider vil fremme en højere ammefrekvens.

Side 37 afsnit 2 – ”..opstilles som kvalitetsmål, at den fødende altid kan have en jordemoder hos sig under hele den aktive del af fødslen” foreningen foreslår dette ændret til; ”..opstilles som kvalitetsmål, at den fødende altid kan have en kendt jordemoder hos sig under hele den aktive del af fødslen og at jordemoderen kun har én fødende at passe”

Side 36 ff – 8.2. Projekter og tiltag i kvalitetsarbejdet – Foreningen Forældre og Fødsel finder det afgørende for kvaliteten i tilbuddene, at der konsekvent sikres de tidsmæssige ressourcer set i forhold til bl.a. jordemødrenes arbejdsvilkår. Ellers vil det ikke være muligt at gennemføre de, i Region Nordjyllands fødselsplan, skitserede planer for både udvikling og sikring af tilbuddene til de gravide og fødende.

2009-08-25T20:46:13+00:00 25, aug, 2009|