Høringssvar vedr. revideret kapitel i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen

Høringssvar vedr. revideret kapitel i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Kap. 15, Barselsperioden, af 12 maj 2012.

Fra organisationen Forældre og Fødsel

Forældre og Fødsel er enige i at der er brug for en klarere ansvarsopdeling mellem fagpersoner for barselsperioden og et udvidet barselstilbud eftersom at de første dage, for en stor del af de barslendes vedkommende, foregår i hjemmet.

Forældre og Fødsel har et par forslag til forbedringer af ændringsforslaget.

I afsnit 15.1.1 startes der med de patologiske tilstande et nyfødt barn kan udvikle. Her vil vi foreslå at derstartes med det naturlige og normale, da det kan virke i teksten som om det vigtigste i det nye liv, er risikoen for at være fysisk syg.

I forhold til den vurdering der ligger til grund for udskrivelse, beskrevet i afsnit 15.2.1 mener vi at det skal tydeliggøres at det ikke alene er jordemoderen der skal lave denne vurdering, men at det skal bero på kvindens ønske. Nogle kvinder vil have glæde af at komme hjem i vante rammer hurtigt, hvor andre har brug for at blive på barselsafdelingen i længere tid. Årsagerne til dette kan, som i forslaget, være grundet patologiske tilstande eller brug for støtte til specifikke problemstillinger, men det kan også skyldes et behovsom kan være svært at forklare for kvinden, som har brug for støtte og vil føle sig mere tryg ved at blive på hospitalet. Derfor foreslår vi at kvindens behov for dette imødekommes, uden at hun nødvendigvis har en helt klar forklaring på, hvorfor hun har dette behov.

Der står i forslaget at den tidlige udskrivelse dels skal baseres på at forældrene er velforberedte igennem fødsels- og forældreforberedelse. Forældre og Fødsel mener ikke, at de eksisterende tilbud i mange af landets regioner, på nuværende tidspunkt har en kvalitet og et omfang der kan gøre det ud for denne forberedelse. De fleste steder er forberedelsen nogle få auditorie-foredrag, hvor der ikke er plads til eller skabes rum for den enkelte families ønsker, bekymringer og problematikker. Opgaven med at afklare disse forhold hviler dermed på jordemoderen og den praktiserende læge, men vi mener ikke at der på de korte konsultationer der gives der, er nok til at forberede forældrene på den forestående fødsel såvel som på den allertidligste barselstid. Derfor kunne dette punkt specificeres yderligere, så der – som et absolut minimum – kommer et udvidet tilbud til de familier der forventes at udskrives tidligt efter fødslen. Dette tilbud kunne indebære holdundervisning eller mere individuel samtale efter behov, stilet mod at afdække og undervise i tiden efter barnets fødsel, den første tid med ammeetablering og familiedannelse.

Forældre og Fødsel ser positivt på at ambulante førstegangsfødende og kvinder der har født ved hjemmefødsel får hjemmebesøg første dag efter fødslen. Vi kan dog ikke se hvorfor flergangsfødende ikkeskal have dette tilbud, da de lige såvel som en hjemmefødende kan have behov for dette.

Vedr. tilbud om en konsultation på 2.-3. dagen for en opfølgende samtale og PKU-prøve af barnet mm. mener vi skal kunne foregå i hjemmet eller på hospital / i decentral jordemoderkonsultation efter familiens ønske. Det er på 2-3 dagen fortsat en tid med ammeetablering og tilknytning og det kan derfor være en stor opgave og skabe unødig uro hos den nybagte familie at skulle ud af hjemmet med så lille et barn. Derfor mener Forældre og Fødsel, at kvinden skal have mulighed for selv at vælge hvor denne konsultation skal foregå.

I forhold til en senere efterfødselssamtale end den der foregår på 2-3. dagen, mener Forældre og Fødsel, at en sådan samtale burde være et obligatorisk tilbud hos den jordemoder der var med ved barnets fødsel, da selv små refleksioner og misforståelser kan have stor betydning for familiens oplevelse af forløbet og at en fagpersons forklaring og forståelse kan være til hjælp til en afklaring af disse. Ikke alt står i en journal og en anden jordemoder, end den der var med til fødslen, kan have svært ved at forklare nuancer og bevæggrunde.

2012-06-12T09:05:13+00:00 12, jun, 2012|