Regionsvalg 2017

Regionsvalg 2017 2017-11-20T12:34:05+00:00

Den 21. november 2017 er der valg til de 5 regionsråd i Danmark. I Forældre og Fødsel opfordrer vi dig til at gøre din stemme gældende.

Regionsrådsvalget er inden for vores område et af de vigtigste politiske fora. Det er derfor her vi for alvor har mulighed for at vælge de politikkere, som dagligt taget beslutninger,  der kan være med til at påvirke forholdene for os, både når vi venter os, under fødslen og i tiden lige efter.

Vi har derfor spurgt spidskandidaterne fra de 9 største partier om partiets holdning til en række spørgsmål om bl.a. fødselsforberedelse, jordemødre, forskellige fødselsformer og amning. Herunder kan du læse deres svar og måske få en hjælp til at afgøre hvor dit kryds skal sættes (se brevet til kandidaterne her, sendt 22. september)

Sidder du som regionsrådskandidat og synes der mangler svar fra dit parti, så send gerne dine svar til kassereren@fogf.dk

I Liberal Alliance er vi meget optaget af at værne om forskelligheder, og retten til at tage sine egne valg. Det gælder selvfølgelig også med hensyn til graviditet og fødsel, og jeg bakker op om både private fødeklinikker, barselshoteller og jordemoderkonsultationer. Jeg er selv uddannet jordemoder, og er meget bevidst om, at baggrunden for, at mange kvinder efterspørger de private tilbud, er, at de ikke føler de får det de har brug for i det offentlige system. Det synes jeg er trist, i et så rigt og udviklet samfund som vores. Liberal Alliances tilgang er, at der skal være råd til en anstændig svangreomsorg og at der selvfølgelig skal være ordentlige arbejdsvilkår for vores personale. Vi ser allerhelst at de besparelser, som vi desværre er nødsaget til at finde, hvis vi skal have råd til stadigt dyrere medicin og komplekse behandlinger i hele sundhedsvæsenet, finder besparelserne på overflødig administration og dokumentation. Det hænger ikke sammen, at der bliver sparet på de varme hænder, men i samme periode, er blevet ansat en masse administrativt personale. Det vil vi have sat en stopper for. Ressourcerne i sundhedsvæsenet skal hovedsagligt bruges på omsorg, behandling og udredning – ikke på dokumentation og administration.

Jeg ønsker mig en svangreomsorg, hvor kvinderne har frit valg til at vælge fødested, har en jordemoder der har tid til at følge dem gennem hele fødselsforløbet, og først bliver udskrevet når de føler sig klar. Med den rette prioritering af midlerne, burde det ikke være et ønske, men det reelle billede af vores svangreomsorg i Danmark.

Agnethe Benedikt Mørch, jordemoder, og Spidskandidat for Liberal Alliance i Region Nordjylland

Dansk Folkepartis holdning er, at der er sparet for meget på sygehuse og sundhed. Det er vores opfattelse, at personalet i mange regions-institutioner ikke kan være mere produktive for det samme beløb, hvilket er essensen i 2%-kravet. Derfor fører Dansk Folkeparti an i opgøret med det, der har udviklet sig til at være en budget-spændetrøje.

Allerede i forbindelse med 2018-budgettet lykkedes det Dansk Folkeparti at få gjort op med 2%-procents kravet i Region Nordjylland, hvilket er vigtigt. Hvor SF og DF står for et opgør med 2%-kravet, er det pt., så vidt vi ved, et åbent spørgsmål, om Venstre og Socialdemokratiet vil beholde det.

Specifikt:

Opgøret med 2%-produktivitetskravet betyder, at vi i det mindste kan overveje at tilføre flere midler til fødsels- og børneområdet. Vi udstikker ingen løfter, for selv uden 2%-kravet er den danske sundhedssektor i pengekrise.

Helt specifikt med hensyn til jeres undersøgelse:

Uden at afgive løfter er vi indstillede på at bruge lidt flere ressourcer på fødsels- og amningsforberedelser. Dette forebygger problemer senere hen.

Vi overvejer en form for “nervøsitets”-differentiering, som betyder, at vi især gerne vil hjælpe førstegangs-fødende og dem, der har haft svære erfaringer ved tidligere fødsler.

Konkret skal hospitaler og fødselsforberedelser sikre, at de fødende får god gang i amningen. Her opstår der undertiden problemer, som i mangel af tilsyn medfører fødselsfeber, når kroppen producerer mælk uden at kunne levere det til barnet.

Dette er blot et eksempel på, at der er behov for trygge rammer inden hjemsendelse.

Hjemmefødsler kan være trygheds-skabende, men sundheds- og sygesektoren er fuld af penge-prioriteringer, der er så svære, at hjemmefødsler nok bedst foregår som et brugerbetalt tilvalg. Det er en tanke, at de hjemmefødende selv kan vælge at betale den ekstraudgift, som en hjemmefødsel medfører i forhold til en klinik-fødsel.

Jordemødre: Vi er i Dansk Folkeparti fuldt bevidste om, at det er trygheds-skabende at have professionelle fagfolk til stede ved det, der er en af livets helt store begivenheder.

Anekdote: I forbindelse med mit (Erik Høgh-Sørensen) første barns fødsel blev der efter fødslen serveret te og lidt kage på en rullevogn med et dannebrogs-flag. Det var en lille ting, men fantastisk for os førstegangsforældre. Vi glemmer det aldrig, og jeg er som DF-politiker fuldt bevidst om, at en sådan lille gestus næppe passer ind i et djøf-regneark i regionernes ledelser.
Generelt er vi i Dansk Folkeparti indstillede på at lytte til fagfolk, naturligvis under hensyntagen til, at budgettet for velfærd og sundhed også vil være stramt i de kommende år.

Svar fra Erik Høgh-Sørensen, Dansk Folkeparti i Nordjylland

Ingen svar

Ingen svar

Ingen svar

Et godt forløb som gravid, fødende og nybagte forældre.
Den almene fødsels- og forældreforberedelse er et must, men har generelt været for lavt prioriteret i lang tid. Lige nu tilbydes i Region Midt et 6 timers kursus til alle førstegangsfødende, mens kvinder der tidligere har født kun tilbydes et cafemøde og rundvisning. Vi ved hvor vigtigt en god fødselsforberelse er for fødslen og trygheden som nybagte forældre. Det burde ikke være sådan, at gravide par skal ud og købe ekstra hos private, fordi de ikke føler det offentlige tilbud er godt nok. Derudover vil nogle gravide have særlige behov fx helt unge førstegangsfødende eller efter tidligere traumatiske erfaringer. Her kan særlig fødselsforberedelse dels individuelt dels på hold være gavnligt.

Amning skal forberedes og understøttes i så vid udstrækning som muligt. Jordemødrene og sundhedsplejersker er en uvurderlig støtte i forhold til at sikre gode ammeforløb. Når den nye familie kommer hjem fra hospitalet eller har født hjemme, er det vigtigt at sundhedsplejersken kommer hurtigt ind over. Familien skal hele tiden trygt vide, hvor de kan få hjælp.
Der er gode erfaringer med efterfødselsforløb og -samtaler for eksempel ved Hospitalsenheden Vest (Herning/Holstebro). Dette skal være et tilbud for alle.

Fortsat udbredelse af kendt jordemoder-ordning til flere fødende.
Et godt samarbejde og en tæt relation mellem den fødende og jordemoderen er vigtigt for et godt forløb og en tryg fødsel. Vi har arbejdet for at udbrede kendt jordemoderordning, hvor den gravide følges af 2-3 jordemødre og er garanteret at føde med en af disse. I dag findes ordningen på alle hospitaler i Region Midt. Men endnu er det ikke et tilbud til alle fødende. Primært er det et tilbud til førstegangsfødende, tvillingegraviditeter og hjemmefødsel. Vi vil gerne udvide ordningen til flere gravide.
Der skal være nok jordemødre og læger på fødeafdelingerne
I 2016 blev der født mere end 5000 flere børn end i 2013, og det forventes, at antallet af årlige fødsler vil stige med 10.000 flere frem mod 2025. Det er en massiv udfordring for fødeafdelingerne, som i forvejen er pressede. Vi skal derfor sørge for, at der ansættes nok personale til at klare de mange ekstra fødsler. Vi skal altid leve op til sundhedsstyrelsens faglige retningslinier for eksempel ift. antallet af jordemoderkonsultationer under graviditeten og at der hele tiden er en jordemoder hos den gravide, når fødslen går i gang.

Ingen svar

Ingen svar

Vi arbejder generelt for, at den enkelte skal have større indflydelse på egen sundhed, og vi ønsker derfor at tage mere udgangspunkt i den enkeltes behov, når der lægges en svangreplan. Der skal desuden være mere tillid til, at jordemødrene individuelt kan vurdere de enkelte forældres behov for hjælp og støtte, så de enkeltes behov bliver mere styrende end en overordnet beslutning om standardpakkeløsninger.  Vi vil gerne være med at at drøfte, om der skal være nogle forpligtende minimumsretningslinjer, men vi finder det vigtigt, at det bliver muligt at tilrettelægge forløbene med størst muligt hensyn til de enkeltes behov.

Region Midtjylland dækker et meget stort geografisk område. Det betyder, at mange har langt til den nærmeste fødegang, og det er derfor vigtigt for os, at der tilbydes andre muligheder end fødsel på hospital. Vi vil derfor fastholde muligheden for at føde i hjemmet, og vi vil også gerne diskutere, om det kan give mening at oprette fødeklinikker i stil med dem, Region Sjælland har etableret de seneste år.

Derudover har Region Midtjylland en række velfungerende tilbud om bl.a. “kendt jordemoder”, hjælp til amning, efterfødselssamtale, mv. Dem vil vi naturligvis arbejde for at bevare, og vi vil desuden arbejde for at videreudvikle regionens tilbud – i samarbejde med både jer og de andre involverede.

Med venlig hilsen

Alternativets regionsrådskandidater i Region Midtjylland,
Børge Sommer, Rasmus Foged, Karina Enggaard, Louisa Bisgaard og Ulf Torlyn.

 1. En styrket fødselsforberedelse og forældreuddannelse. Det skal blandt ske ved at bakke op om samarbejdet mellem jordmødre og sundhedsplejersker, så de i fællesskab kan sikre en god fødsel og ammestart. En god start på livet er vigtig både for barnet og dets forældre.
 2. Der skal være mulighed for hjemmefødsler med kendt jordmoder.
 3. Komplicerede graviditeter og fødsler skal følges og foregå på højtspecialiserede afdelinger. Far skal kunne medindlægges, når mor og barn er indlagt.

Nils Sjøberg

Ingen svar

Vi ønsker en bred vifte af tilbud til de kommende forældre. Der skal være tilbud om fødsel på special afdeling for de der har behov eller et ønske herom.

Der skal være mulighed formere lavteknologiske fødsler for de der vil have en klinikfødsel eller en hjemmefødsel.

Der skal være informationer der er saglige om fordele og ulemper ved de forskellige valgt til fødested. Der er alt for mange der vælger special afdeling for at gøre det “bedst muligt” for deres barn. Det er ikke altid det bedst mulige.

Der skal være flere ansatte end der er nu på føde- og barselsgangene. Dels er der flere kvinder der føder, dels er der for travlt ved den enkelte fødsel.

Vi ønsker at bevare Svendborg sygehus som fødested.

Vi ser gerne offentligt drevne fødeklinikker og ønsker støtte / vejledning / undersøgelser i svanger- og barselsperioden udvidet. I øjeblikket er der alt for få tilbud.

Der skal altid sikres en særlig omsorg for socialt udsatte familier.

 • Amning: både forberedelse inden fødslen og hjælp til at etablere en god ammestart efterfølgende

Amning er en tværsektoriel opgave, hvor jeg mener det primært er en kommunal opgave, hvor det er en kommunal sundhedsplejerskes opgave at følge op på amning i eget hjem. I opstartsfasen mens moder og barn er indlagt er det klart en jordmoder / sygeplejerske opgave under indlæggelse.

 • Fødselsforberedelse: særligt i forhold til komplicerede forløb, eller forløb hvor den fødende har en traumatisk fødsel med i bagagen. Men den almene fødselsforberedelse ligger også lavt placeret

Alternativet vil arbejde for at dette område bliver forbedret. Dette kunne ske igennem hold forberedelse således at flere får læring og viden om dette og førstegangsfødende kan hente erfaring fra flergangsfødende.

 • Valg af fødested: herunder mulighed for fx at føde hjemme eller på en fødeklinikker

Det er klart Alternativets holdning, at man som fødende skal være medbestemmende om man ønsker at føde på et sygehus, derhjemme eller på en fødeklinik. Regionen skal understøtte forældrenes valg.

 • Jordmoderkonsultationerne: retten til og sikringen af tidlige jordemoderkonsultationer (jf. nuværende praksis i Hvidovre) og muligheden for kendt jordemoderordning

Ved seneste budget i region Syddanmark er der afsat midler til at bevare fødeområdet på Svendborg sygehus samt indført “kendt jordmoder-ordning”. Dette vil vi gerne udvide til alle fødeområder så der her kommer “kendt jordmoder-ordning”

Vi vil i fremtidens Region Sjælland styrke trygheden for vores borgere i sundhedsvæsenet. Det gælder ikke mindst på fødselsområdet. Rigtig mange af vores borgere er i kontakt med fødselsområdet en eller flere gange i løbet af deres liv. Og her er det vigtigt, at der tages bedst mulig hånd om borgerne både før, under og efter en fødsel. Derfor har vi i Socialdemokratiet ambitioner for at forbedre og sikre trygheden på fødselsområdet.

 Vi ønsker at genoptage arbejdet og dialogen om Kendt Jordemoderordning, for at kunne udvikle en løsning med tryghed og kontinuerlige forløb for borgerne. Særligt unge førstegangsfødende og kvinder med f.eks. psykiatriske problemstillinger skal have et tilbud med tryghed i højsæde, hvor de kender dem de møder. Vi mener desuden, at denne model kan styrke forebyggelsesarbejdet for familier med særlige udfordringer. Vi ønsker at skabe en løsning som passer til Region Sjællands behov og udfordringer, men som også passer til det enkelte sygehus, da der er forskel på de udfordringer man møder i forskellige geografier af vores region.

Generelt mener vi, at Region Sjælland i højere grad skal tage et styrket ansvar for det forebyggende sundhedsarbejde i fremtiden. Det skal ske i et tæt samarbejde med regionens kommuner. Forebyggelse handler i mange sammenhænge om at arbejde med hele familier. Vi mener, at det er oplagt at styrke forebyggelsesarbejdet på fødselsområdet, da vi her har en naturlig indgang til familierne. Derfor vil vi arbejde for et styrket samarbejde mellem jordemødre, praktiserende læge, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere, hvor fokus er på den forebyggende indsats. Det gælder både i forhold til at skabe tidlig tilknytning i graviditeten, men også på efterfødselsområdet hvor vi bør arbejde på, at alle får en samtale efter fødslen, meget gerne i eget hjem.

 Mange fødende giver udtryk for, at de er utrygge ved amningen. Vi vil arbejde for at der er certificerede ammevejledere på alle fødeafdelinger i Region Sjælland.

 Region Sjælland er den region i Danmark, hvor der foretages flest kejsersnit. Vi ønsker en målrettet indsats for at nedbringe antallet af kejsersnit, da vi ved, at det bl.a. kan skabe komplikationer for barnet og for den fødende kvinde senere i livet. Derudover viser forskning, at det kan have betydning for børns trivsel og sundhed, hvis børn ikke er født gennem den naturlige fødselsvej, men ved kejsersnit.

 Vi ønsker, at regionens fødetilbud giver mulighed for, at den fødende kan vælge hvordan fødslen skal foregå. Nogle ønsker at føde hjemme, andre på en klinik og andre igen på en fødeafdeling. Vi ønsker, at de fødende kan vælge den løsning de ønsker og er mest trygge ved, så længe det er fagligt forsvarligt.

 Region Sjælland har rekrutteringsproblemer indenfor fødselsområdet. Vi vurderer, at arbejdet med bl.a. Kendt Jordemoderordning kan styrke vores rekrutteringsmuligheder for personale til fødselsområdet. Vi ønsker i fremtidens Region Sjælland en mere nær dialog mellem politikere, administration, ledelser, faglige organisationer og medarbejderne. Med en styrket dialog ønsker vi, at vi i fællesskab kan arbejde mod nye mål og ambitioner på fødselsområdet.

 Fødselsområdet bør efter vores opfattelse have fokus, både  i fremtidens Region Sjælland og på det nationale niveau.

Helt overordnet mener jeg, at muligheden for at føde hjemme i Region Sjælland skal bevares, og at det skal være en fødsel, som er lige så sikker som en hospitalsfødsel. Det vil sige at der skal være en jordemoder som er tilstede i tilstrækkeligt omfang.

Som det er nu, hvor den fødende bliver sendt hjem fra hospitalet så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at der bliver fulgt op med råd og støtte til familien indtil alt går godt. Jeg har selv erfaring med en hjemmefødsel for mange år siden og ved at det kan være en fantastisk oplevelse for hele familien.

Det er også vigtigt med en ordentlig fødselsforberedelse for at fjerne så meget af den usikkerhed, som en familie naturligt kan have, specielt første gang man skal have et lille barn.

Arne Juel Jensen

Kandidat til Regionen for SF

Ingen svar

Ingen svar

Jeg ser det som en stor udfordring, at man i Sygehusplan 2020 har valgt at lave en barselsafdeling og en neonatalafdeling som på samme vis som nu, er etableret i hver sit speciale (obstetrisk og pædiatrisk speciale).

Der er både fagligt og menneskeligt belæg for, at mor og barn bør være sammen i barselsperioden. Uanset om barnet har brug for behandling på neonatalafsnittet i umiddelbar forlængelse af fødslen.

I nye hospitalsbyggerier i andre regioner har man valgt at bygge ”mor-barn” afsnit til gavn for både forældre og børn. Det har man fravalgt i nybyggeriet af ”Supersygehuset” i Køge, hvor både fødende og nyfødte kommer til at have til huse i fremtiden.

Som neonatalsygeplejerske gennem mange år og nu sygeplejerske og souschef på neonatalafsnittet i Roskilde er det med stor forundring at jeg bemærker mig dette valg fra regionens side.

Jeg håber at jeg som forhåbentligt kommende regionsrådsmedlem kan være medvirkende til, at denne beslutning bliver ændret inden Sygehusplan 2020 bliver en realitet på fødselsområdet.

Region Sjælland har landets mest velfungerende hjemmefødselsordning. Denne fantastiske ordning har i den foregående valgperiode været i fare for at blive sparet væk. Det ligger mig meget på sinde, at fødende i Region Sjælland skal have et bredt tilbud at vælge imellem i valg af fødested. Herunder er hjemmefødselsordningen af stor betydning. Jeg vil arbejde for, at beskytte denne og lignende tilbud som fx fødeklinikker udenfor hospitalet.

Det er langt fra alle fødende der har behov for hospitalsassisteret bistand i forbindelse med fødsel.

I betragtning af en af regionens store udfordringer med rekruttering af både læger, sygeplejersker og jordemødre bør vi som region sikre det rette tilbud til den enkelte. Hospitalsassistance skal være mulig og af god kvalitet for de som har behov for denne hjælp. Fødselshjælp hjemme eller på klinik bør være mulig for de som har dette ønske. Uanset hvor i regionen man er bosat.

Ligeledes bør adgang til både jordemoderkonsultation før fødslen og sundhedsplejerskekonsultation efter fødslen være et ensartet tilbud i alle kommuner i regionen.

Alternativet Sjælland vil arbejde for, at regionens sundhedscentre bliver udbygget i vid forstand. Både med tilbud om forebyggelse, med ambulante behandlingstilbud, med sundhedsydelser efter sygdom og indlæggelse og med akutberedskab. Herunder tilbud som fx kendt jordemoderordning, sundhedspleje- og ammevejledning. Alt sammen med sigte på at skabe så gode betingelser for en sund start i livet for alle regionens børn og familier.

Theresa Dall Helth

Der fødes flere og flere børn i Hovedstadsregionen. Det er livsbekræftende og rigtig godt for samfundsudviklingen. Men det sætter også fødeafdelingerne under pres. Særligt de store fødesteder på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet oplever fyldte fødestuer, mindre tid pr. fødende og behov for overflytning af fødende til andre fødeafdelinger. Det skaber utryghed i en situation, hvor der er behov for tryghed. Samtidig betyder presset på fødeafdelingerne, at flere jordemødre og læger bliver udbrændte og søger væk. Socialdemokratiet i Region Hovedstaden vil derfor udvide kapaciteten og tilbuddene til fødende i regionen, så de nyfødte og deres familier kommer godt fra start. Målet er, at alle fødende får en fødsel under trygge rammer – før, under og efter fødslen. Det kræver løsninger på både kort og lang sigt.

På kort sigt har Socialdemokratiet derfor foreslået at igangsætte et pilotprojekt over en 2-årig periode med en jordemoderledet fødeklinik for normale fødsler på Amager Hospital og Bispebjerg Hospital, der både kan aflaste de eksisterende fødesteder og give fødende mulighed for at føde i mere rolige omgivelser med en kendt jordemoder. Samtidig ønsker vi, at samle hjemmefødslerne i regionen på de to klinikker i en 2-årig forsøgsperiode.

På længere sigt har vi allerede sammen med et politisk bredt flertal bedt administrationen i Region Hovedstaden om at se på rammerne for at åbne en ekstra fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, hvor tilflytningen til regionen vil fortsætte i de kommende år med udbygningen af bl.a. Københavns Nordhavn og nordvestkvarter bl.a. Erfaringerne fra pilotprojektet om jordemoderledede fødeklinikker kan med fordel indgå i det arbejde, ligesom vi også ønsker at nedsætte et udvalg for fremtidens fødselstilbud bl.a. med repræsentanter fra de relevante faglige organisationer på området, faglige råd og patienter, eksempelvis Forældre og Fødsel. Udvalget skal gennemgå regionens tilbud til fødende og følge erfaringerne med pilotprojektet, så vi sikrer, at tilbuddene følger med tiden, matcher efterspørgslen fra børnefamilierne og fastholder jordemødrene i faget.

Fødende har forskellige ønsker til, hvordan fødslen skal foregå. Nogle ønsker at føde på en specialiseret fødeafdeling, andre vil gerne føde derhjemme, mens andre gerne vil have muligheden for at føde på en klinik i rolige omgivelser. Socialdemokratiet ønsker, at regionens fødetilbud skal passe til de fødendes ønsker, så længe det er fagligt forsvarligt. Ingen skal tvinges til at føde på en fødeklinik, hvis de ikke ønsker dette. Omvendt er der et stigende antal gravide, der i dag mere eller mindre vender sig hovedkulds væk fra, hvad de opfatter som store “fødefabrikker” på vores hospitaler og vælger en hjemmefødsel. Selv dem, der vælger at føde eller arbejder på fødeafdelingerne udtaler et ønske om at sikre mere ro og muligheden for at planlægge en fødsel med færre medicinske indgreb. Det skal vi lytte til.

Der kan være uenighed om løsningerne. Men én ting er sikkert: løsninger er der behov for. Derfor bør fødeområdet fortsat løbende prioriteres højere. Ikke bare i Region Hovedstaden, men også nationalt. Fagligt bør vi også have modet til at kigge indad. Har vi i dag så mange skanninger, overvågninger, kontrolforløb og indgreb hos ellers raske gravide – og fyret bl.a. social- og sundhedsassistenter og sekretærer, der skulle støtte op, at jordemødre og læger slider sig selv halvt ihjel på vores fødegange? Kun sammen kan vi organisere fødselsområdet bedre, så vi både sikrer, at der er den rette kapacitet, og at tilbuddene følger med tiden, matcher efterspørgslen fra børnefamilierne og fastholder jordemødre og læger i faget.

Et godt forløb som gravid, fødende og nybagte forældre.
Den almene fødsels- og forældreforberedelse er et must, men har generelt været for lavt prioriteret i lang tid. Vi ved hvor vigtigt en god fødselsforberelse er for fødslen og trygheden som nybagte forældre. Det burde ikke være sådan, at gravide par skal ud og købe ekstra hos private, fordi de ikke føler det offentlige tilbud er godt nok. Derudover vil nogle gravide have særlige behov fx helt unge førstegangsfødende eller efter tidligere traumatiske erfaringer. Her kan særlig fødselsforberedelse dels individuelt dels på hold være gavnligt.

Amning skal forberedes og understøttes i så vid udstrækning som muligt. Jordemødrene og sundhedsplejersker er en uvurderlig støtte i forhold til at sikre gode ammeforløb. Når den nye familie kommer hjem fra hospitalet eller har født hjemme – hvilket der skal være gode vilkår for – er det vigtigt at sundhedsplejersken kommer hurtigt ind over. Familien skal hele tiden trygt vide, hvor de kan få hjælp.

Et godt samarbejde og en tæt relation mellem den fødende og jordemoderen er vigtigt for et godt forløb og en tryg fødsel. Derfor er det vigtigt for SF med en kendt jordemoder. Derfor ønsker vi, at der kun er 2-3 jordemødre, der følger graviditeten, så man er sikker på at møde én, der kender én, når man kommer frem til fødslen.

Flere midler til fertilitetsbehandling
Vi ved, at sædkvaliteten og kvinders fertilitet er faldet drastisk – også derfor skal vi fortsætte kampen mod hormonforstyrrende stoffer og andre farlige kemikalier i de produkter, vi bruger. Hvert tiende par får hjælp til – og hvert tiende barn undfanges ved – kunstig befrugtning. Det store pres på fertilitetsbehandling betyder også lange ventetider. Mindst et halvt år på alle Region Hovedstadens fertilitetsafdelinger og –klinikker. Nogle steder, fx på Herlev og Gentofte, over et år. Det er lang tid at vente på at komme i gang. Ventetiden er en stressfaktor, der belaster mange parforhold. Især når det kun er hver femte behandling, der resulterer i en fødsel. Så vil man gerne i gang med det samme. Ventetiden skal gerne ned – og være ensartet over hele regionen. Postnummeret skal ikke afgøre mulighederne for at få børn. Det er glædeligt, at der endelig i juni – efter et år! – kom en aftale, der kan føre til at flere kvinder kan donere æg. Men der skal også flere midler til for at nedbringe ventetiden.

Der skal være nok jordemødre og læger på fødeafdelingerne

For et år siden opsagde Rigshospitalets fødeafdelings klinikchef, Morten Hedegaard, sin stilling i protest mod at den økonomiske ramme med årene er blevet strammere og strammere. Som han skrev: “Det er efter min opfattelse nu svært at have det ultimative ansvar for både patienternes behandling og medarbejdernes trivsel.” SF tager den udmelding meget alvorligt. Der skal simpelthen være gode og trygge vilkår for vores fødende og personalet. Et skridt er, at regeringen endelig har stillet de automatiske nedskæringer på 2 % om året på pause Efter massivt pres, ikke mindst fra SF. Nu skal vi sikre, at nedskæringerne ikke vender tilbage i anden form. Der skal ikke spares mere på dette område. Tvært imod:

I 2016 blev der født mere end 5000 flere børn end i 2013, og det forventes, at antallet af årlige fødsler vil stige med 10.000 flere frem mod 2025. Det er en massiv udfordring for fødeafdelingerne, som i forvejen er pressede. Vi skal derfor sørge for, at der ansættes nok personale til at klare de mange ekstra fødsler. Vi skal altid leve op til sundhedsstyrelsens faglige retningslinier for eksempel ift. antallet af jordemoderkonsultationer under graviditeten og at der hele tiden er en jordemoder hos den gravide, når fødslen går i gang.

Jeg er jo selv læge, har i min tidlige karriere været ansat på en gyn-obst afdeling og derfor været fødselslæge. Jeg er også far – mine 3 børn måtte fødes med kejsersnit – og bedstefar. Jeg har gennem de sidste 4 år kæmpet for bedre forhold for de fødende, men jeg må erkende, at det har været op ad bakke.

Jeg kæmper for, at fødeafdelingerne får sengepladser og arbejdsforhold, så de fødende (især førstegangs fødende) ikke skal sendes alt for hurtigt tilbage til hjemmet, men kan vente til amningen er startet, så jordemødrene får ordentlige arbejdsforhold og så den enkelte jordemoder kan følge den enkelte fødende gennem hele fødselsforløbet og gennemgår fødselsforløbet med den nedkomne, før hun og barnet sendes hjem.

Jeg går ind for private fødeklinikker, som i region Sjælland og også for hjemmefødsler med samme jordemoder, der har fulgt den gravide gennem svangerskabet. Derfor går jeg også ind for tidlige jordemoderkonsultationer og kendt jordemoderordning. Jeg har som medlem af sundhedsudvalget hørt  jordemoderrepræsentanter fremlægge deres problemer og løsningsforslag 2 gange ved vores møder og begge gange skete det på en saglig og overbevisende måde. Jeg har også sammen med en jordemoderrepræsentant i TV diskuteret arbejdsforholdene på regionens fødeafdelinger.

Niels Høiby

I Venstre er vi meget optaget af at sikre den rette kvalitet for de fødende og deres familier i region Hovedstaden. Derfor har vi også både fulgt og stillet flere regionsrådsspørgsmål til udviklingen i ressourcer på fødeområdet. Venstre har endvidere særskilt stillet forslag om at tilbyde fødsel på fødeklinik, som en del af eget valg af fødested.

Vi lægger vægt på valgfrihed og mulighed for individuel støtte og tilbud, da alle fødsler og efterfølgende forløb er forskellige. Fødsler er ikke standardiserede og derfor er det enkelte hospitals evne til at tilbyde og tilrettelægge ressourcerne således at der kan tages hånd om den enkelte families behov, altafgørende for oplevelsen.

Amning

Introduktion til amning og hvilken vejledning, man kan få bør være en del af fødselsforberedelsen. Eftersom rigtig mange kommer hurtigt hjem fra hospitalerne i dag, ligger størstedelen af amme vejledningen hos sundhedsplejen i kommunerne. Vi støtter en god og tidlig indsats fra sundhedsplejen, herunder at informationer om et evt. svært forløb er hurtigt videreført fra hospitalet til kommunen. Selvom det ligger udenfor Regionens ansvarsområde, kan vi varmt anbefale tidlig etablering af mødregrupper eller andre netværk, hvor de fødende kan støtte hinanden.

Fødselsforberedelse

Vi har fokus på, at alle vores hospitaler tilbyder fødselsforberedelse af høj kvalitet og med mulighed for at møde individuelle behov, eks. Efter vanskelige eller traumatiserede forløb, tvillingefødsler eller særlige sundhedsmæssige forhold. Med høj kvalitet mener vi, at tilbuddet indeholder seneste viden og metoder på fødselsområdet og den ansvarlige er i stand til at etablere tryghed hos de fødende.  En mulighed kan være etablering af ”cafeer” med mulighed for at møde andre i lignende situationer og med vejledning fra en jordermoder.

Efter fødslen

Det er vigtigt, at fødegangen sikrer et ”tillykke og kom godt hjem” til alle fødende, – også ukomplicerede flergangsfødende. Eftersom mange i dag kommer meget hurtigt hjem fra hospitalerne, mener vi det er vigtigt, at der er tilbud om en opfølgende samtale, for dem, der ønsker det.

Valg af fødested

Vi går ind for det frie valg, som passer den fødende og hendes overbevisning og familieforhold. Dog anbefaler vi at det foregår med vejledning fra en jordermoder/læge.

For at styrke det frie valg, har Venstre fremsat forslag om, at fødende kan vælge at føde på privat klinik, betalt af regionen, ligesom det er muligt i region Sjælland.

 Jordmoderkonsultationer

Vi vil gerne tage initiativ til at hospitalerne skal lære af de gode eksempler, herunder Hvidovres mulighed for kendt jordmorder ordning. Det er ikke altid muligt, men meget kan lade sig gøre ved bedre planlægning. Det viser Hvidovre Hospital med deres ordning.

De største udfordringer de kommende år

Den største udfordring er af meget positiv karakter, nemlig at der forventes rigtig mange nye borgere til Region Hovedstaden de kommende år. Fødselstallet stiger markant – og også mere end de offentlige budgetter gør.

Antallet af uddannede jordmødre og fødselslæger kan ikke de kommende år følge samme stigningstakt som antallet af fødsler. De seneste år, er der kommet flere jordmødre til regionens hospitaler end antallet af fødsler er steget, men det vil næppe være muligt de kommende år.

I lyset af det billede vil vi i Venstre gerne udfordre praksis for kravet om tilstedeværelse af en jordmoder under hele fødslen, samt hospitalernes tilrettelæggelse af ressourcerne, så de bruges der hvor behovet virkelig er.  Vi vil også tage initiativ til at anvendelse af digitale løsninger øges.

Den allerstørste udfordring er det glædelige, at der fødes stadig flere børn i vores region. Det kan betyde at der er brug for flere fødesteder og i alt fald flere jordemødre. Problemet er, at der ikke er jordemødre nok.

 • Dels er der skåret som følge af gentagne besparelser.
 • Dels har jordemødrene fået flere opgaver.
 • Og endelig synes der at være mangel på jordemødre.

Enhedslisten vil presse på for at få uddannet flere jordemødre, fx bør det være muligt for sygeplejersker at videreuddanne sig til jordemødre. Det er en Christiansborg-sag.

I regionsrådet vil Enhedslisten kæmpe mod nedskæringer på området og for flere ansatte og bedre arbejdsmiljø. Nu hvor 2 procents kravet er væk, må det være muligt at finde andre måder at styre på. På fødeområdet kan det være selvstyrende team som får opgaven at varetage et bestemt antal fødsler – det er så op til teamet at organisere arbejdet, så de løser opgaven. Vi mener de ansatte er bedst til at tilrettelægge deres eget arbejde og at indflydelse på eget arbejde er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø.

Hvad angår tid til amning, fødselsforberedelse og efterfølgende samtaler mener vi, at det bør være en selvfølge for dem der har brug for det, at de kan få ekstra undervisning og fx blive en dag mere, hvis det kan hjælpe amningen i gang.

 • Alle bør have tilbudt mindst ni timers fødselsforberedelse i hold (ikke auditorier).
 • De der har brug for det skal have en kendt jordemoder, altså samme jordemoder gennem hele forløbet.
 • Der er frit valg af fødested, ligesom det er muligt at føde hjemme. Sådan skal det fortsætte. Vi ser gerne flere hjemmefødsler.
 • Enhedslisten går ikke ind for etablering af private fødeklinikker, men mener, at vi i stedet skal opruste på hospitalerne.

Sammen med socialdemokraterne har vi forslået at der etableres en offentlig fødeklinik fx på Bispebjerg Hospital, men måske skal det være endnu et ekstra fødested; fx på Amager.

Vi har i regionens sundhedsudvalg bedt om en redegørelse for udviklingen på fødeområdet og den eksisterende kapacitet for at kunne planlægge fødeområdet, så de kommende forældres behov kan blive opfyldt. Det bliver det nye regionsråds opgave at arbejde videre med det.

Ingen svar