LoginGeneralforsamling

Login
Du kan også læse mere om:
lidt almindeligt info
og husk tilmeldingen !!!

Generalforsamling i Forældre og Fødsel

Der er altid mulighed for at deltage i selve Generalforsamlingen uden forudgående tilmelding, men det er dog en stor fordel for arrangørerne, hvis interesserede tilmelder sig.

Deltagelse i selve Generalforsamlingen er gratis.

Dagsorden i følge vedtægterne

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 2. Formandens årsberetning.
 3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet.
 4. Valg af revisor.
 5. Valg af Forældre og Fødsels prismodtager.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Godkendelse af handlingsplan.
 8. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år.
 9. Fastsættelse af kontingent for næste år.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen
 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen.
 12. Valg af kasserer.
 13. Eventuelt.
Familiemedlemmer er stemmeberettigede på generalforsamling.
De to angivne personer i familiemedlemskabet har én stemme hver. Støttemedlemmer og abonnenter har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen. Generalforsamlingens beslutninger skal indføres i bestyrelsens beslutningsprotokol, og referat skal bringes i medlemsbladet.

Vil du være medlem - tryk her