Hvad laver vi

Vores uddannede ammerådgivere tilbyder døgnet rundt, året rundt, gratis og anonym rådgivning både telefonisk og via en brevkasse, og du behøver ikke at være medlem af foreningen for at ringe eller skrive.

I Forældre og Fødsel har vi desuden emnerådgivere inden for mere end 35 forskellige områder. Alle emnerådgivere har en personlig erfaring med det emne, de rådgiver omkring, og det er altid muligt at ringe for at få et godt råd eller for at få talt en situation eller en problemstilling igennem.

Forældre og Fødsel udgiver årligt 12 nyhedsbreve samt  2 trykte blade med beretninger fra forældre, enkelte indlæg fra fagpersoner, samt forskelligt stof, der er relevant for kommende eller nuværende forældre.

Mange af disse blade er temanumre, hvor et emne bliver grundigere belyst. Af temanumre kan nævnes “Amning af det spæde barn”, “Kejsersnit”, “For tidligt fødte”, “Bækkenløsning”, “At føde hjemme” og “Nutidens fødsler”.

Forældre og Fødsel samarbejder tæt med jordemødre om at forbedre svangreomsorgen i Danmark. Vi repræsenterer gravide og fødende i politiske fora, og vi arbejder aktivt for at give brugere direkte indflydelse på områder som eksempelvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen, fosterdiagnostik eller regionernes forvaltning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Konkrete mål

 • Alle kommende som nuværende småbørnsfamilier involveres i sit eget forløb gennem fælles beslutningstagen. Læs mere HER.
 • Alle gravide bør have ret til jordemoderkonsultationer allerede fra 10. graviditetsuge. Såfremt regionen ikke kan levere jordemoderkonsultationer efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må den gravide kvinde opsøge en privat jordemoder, og regionen må refundere de udlæg, den gravide kvinde måtte have haft i denne forbindelse.
 • Alle kommende familier bør have ret til at deltage i fødsels- og forældreforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Såfremt regionen ikke kan tilbyde fødselsforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må familien opsøge et privat tilbud, og regionen må refundere de udlæg, familien måtte have haft i denne forbindelse.
 • Alle kommende familier bør have mulighed for at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en fritstående fødeklinik eller på hospitalet ligesom dette er tilfældet i Region Sjælland.
 • Alle gravide familier bør have mulighed for at blive fulgt af et kendt jordemoderteam i graviditeten, at føde med denne jordemoder og få hjælp af denne jordemoder i den første tid efter fødslen.
 • Alle familier bør have mulighed for at blive inddraget i beslutningen om hvilken omsorg, de ønsker, efter fødslen; barselshvile på sygehuset e eller hjemmebarsel med opfølgende hjemmebesøg efter behov.

Hvem er vi

Forældre og Fødsel er en ikke-statslig organisation (NGO), uden partipolitisk tilknytning. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for de gravide, de fødende og småbørnsfamilierne.

Forældre og Fødsel har eksisteret siden 1973 og har lige siden været mødested for kommende og nuværende forældre, bedsteforældre, sundhedspersonale og andre med interesse i svangreomsorg samt fødsels- og familiepolitik i Danmark.

Forældre og Fødsels vision:

 • at familier må få en tryggere, sundere og bedre graviditet, fødsel og start på familielivet samt at forældre må have forudsætningen for at kunne tage deres egne frie og oplyste valg i den proces.
 • at ledende og patientnære organer i sundhedsvæsenet inkluderer evidens- og erfaringsbaseret brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse.

Forældre og Fødsels mission:

 • Forældre og Fødsels mission er at støtte gravide og nye forældre gennem gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning. Desuden repræsenterer vi gravide, fødende og småbørnsfamilier i offentlige og politiske sammenhænge. Forældre og Fødsel arbejder for at øge den individuelle og organisatoriske brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Forældre og Fødsel kender brugernes behov og udfordringer gennem foreningens netværksskabende, oplysende og rådgivende tilbud.

Forældre og Fødsels værdier:

 • Forældre og Fødsel repræsenterer brugernes autonomi. I overenstemmelse med Sundhedsloven anerkender og respekterer vi den enkeltes opfattelse af det gode liv - også når denne opfattelse ikke passer ind i en given retningslinje eller anbefaling. Vi mener, at alle familier er berettigede til en respektfuld og værdig svangreomsorg, hvilket indbefatter familiens ret til autonomi, fortrolighed og lighed i mødet med sundhedsvæsenet.
 • Vi tror på, at brugerinddragelse øger kvaliteten af  svangreomsorgen, hvorfor Forældre og Fødsel samarbejder konstruktivt med relevante brugerorganisationer, politiske organer og sundhedsprofessionelle.
 • Vi ser - i det omfang, det giver mening og er muligt - stor værdi i tiltag, der understøtter naturlige processer i graviditeten, under fødslen og barslen.

Der er hårdt brug for Forældre og Fødsel i dagens Danmark, hvor sundhedstilbuddene til de gravide, fødende og småbørnsfamilierne gang på gang bliver beskåret. Hvis der skal være en mulighed for at råbe politikerne op, er det vigtigt at stå stærkt sammen.

Forældre og Fødsel formidler forældres erfaringer, forslag, ønsker og krav til både fagfolk og regering. Foreningens fornemste opgave er dermed at være repræsentant for alle forældre i Danmark – både over for det offentlige, men også internt forældre imellem.

Bestyrelsen

Birgitte Halkjær Storgaard

Birgitte Halkjær Storgaard

Formand

Mor til tre, jordemoder og sygeplejerske. 35 år. Gift med Bjarke.

Jeg arbejder de næste to år primært med at repræsentere brugerne af svangreomsorgen i Sundhedsstyrelsen og i øvrige politiske sammenhænge. Herudover arbejder jeg for organisatorisk at styrke foreningen Forældre og Fødsel, således de kommende som nye familier i Danmark sikres mere medbestemmelse, mere sundhed og bedre rådgivningen gennem en stadig stærkere brugerforening.

Camilla Buus

Camilla Buus

Næstformand

Jeg er 36 år og gift med Kim. Sammen har vi Villum på 2 år, Ingrid på 5 år og Ella på 8 år.

Jeg læser til jordemoder. Jeg er uddannet klinikassistent, hvor jeg altid har arbejdet med børn. Derudover er jeg certificeret kostvejleder og sundhedscoach.

Jeg valgte at blive en del af Forældre og fødsel for blandt andet at holde mig opdateret på viden og hvad der sker indenfor feltet for kommende og nybagte forældre. Og for at forsøge at gøre en forskel.

Jeg er familiemenneske og mit hjerte brænder for, at alle bør møde deres nye tilværelse som forældre på bedste vis og med nærhed og respekt - både før, under og efter fødslen.

Desuden er jeg også aktiv ammerådgiver i Forældre og fødsel, og jeg er med til at revidere ammerådgiveruddannelsen.

Jeg har den koordinerende rolle i bestyrelsen og jeg arbejder tæt sammen med Formanden, og vil træde i i hendes sted når hun ikke selv har muligheden.

Amalie Henningsen

Amalie Henningsen

Bestyrelsesmedlem

Amalie holder på nuværende tidspunkt orlov fra bestyrelsesarbejdet. Jeg er 28 år, gift med Kasper og mor til Elise fra 2017, som vi deles om at passe hjemme.
Er uddannet jordemoder og aktuelt igang med kandidatgraden i jordemodervidenskab (cand.san. i jordemodervidenskab). Sideløbende med mine studier, har jeg desuden været ansat på neonatalafdeling i 8 år.

Jeg engagerer mig i Forældre og fødsel, fordi jeg brænder for at sikre højest mulig autonomi til familier i Danmark - både før, under og efter en fødsel - uanset om man går med eller mod normen. Og fordi jeg tror på, at samfundet vil gavne af at anerkende barndommen som en fuldstændig afgørende faktor for, hvordan vi klarer os senere i livet.

Jeg arbejder meget normkritisk og brænder særligt for familiedannelse, tilknytning- og udviklingspsykologi samt vigtigheden af at opleve autonomi i mødet med hele det omkringliggende samfund. Gennem mit arbejde i Forældre og fødsel, vil jeg arbejde aktivt for, at familier i Danmark i højere grad føler sig mødt og støttes i deres individuelle valg. Derudover vil jeg arbejde aktivt for, at familier i Danmark altid rådgives efter nyeste viden - samt at denne er let tilgængelig. Dette finder jeg afgørende for familiedannelse i et høj-teknologisk samfund, hvor informationsstrømmen er massiv og ofte svær at navigere i.
Derfor har jeg påtaget mig rollen som SoMe-ansvarlig i foreningen, og håber på denne måde at kunne hjælpe til at nå endnu bredere ud med relevant viden.

Henriette Vesterager Funder-Schmidt

Henriette Vesterager Funder-Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Jeg hedder Henriette, jeg er 43 år, gift med Søren, mor til Miamaja fra 2013.

Jeg er uddannet Socialrådgiver og har arbejdet, som dette i 5 år. Efterfølgende har jeg taget en kandidat i socialt arbejde (Cand. Soc.) og er i gang med at efteruddannelse, som akkrediteret Fundraising Manager på IBA Kolding.

Jeg er trådt ind i bestyrelsen, idet jeg selv har oplevet en traumatisk fødsel og ønsker at gøre en forskel for de kvinder, som oplever, at de har haft en traumatisk fødsel, på trods af de har fået et normalt og sundt barn.

Anita Kjær

Anita Kjær

Bestyrelsesmedlem

Jeg er mor til Emily på 6 og Lise på 4.
Jeg har en kandidat i folkesundhedsvidenskab og arbejder til daglig som udviklingskonsulent. Jeg brænder for børneområdet, herunder lighed i sundhedsydelser. Derfor brænder jeg for at være med til at bidrage til gratis ammevejledning til alle. I bestyrelsen vil jeg især arbejde med udvikling af ammevejledningen.

Louise Maria Holck Rasmussen

Louise Maria Holck Rasmussen

2. Suppleant

Jeg hedder Louise, 36 år, og mor til to vilde og frie drenge på 3 og 5 år.
Jeg er ammerådgiveraspirant og har valgt at gå med i bestyrelsen, fordi jeg synes, det er så vigtigt at få budskabet om bl.a. gratis professionelt ammerådgivning af uddannede ammerådgivere bredt ud til så mange så muligt.
Jeg bistår bestyrelsen med praktiske opgaver ved behov.