FØDSEL PÅ KLINIK

Skrevet af jordemoder Signe Dam Andersen. Udgivet november 2018.

Fødeklinikker i Danmark
At en fødsel kunne foregå på et hospital var engang en sjældenhed – frem til 1950’erne og 60’erne foregik langt de fleste fødsler i hjemmet eller på fødeklinik. Op igennem 1970’erne og 80’erne skete der en omfattende reformering af svangreomsorgen i Danmark, som gradvist rykkede fødslerne ind på hospitalerne. Selv om antallet af hjemmefødsler og klinikfødsler i dag er stigende, foregår langt de fleste fødsler fortsat på de store specialafdelinger. Som en konsekvens blev fødeklinikkerne rundt om i landet lukket op gennem 00’erne. Fra flere sider er der dog stillet spørgsmålstegn ved, om man i sin tid var lidt for hurtig til at lukke fødeklinikkerne, for i disse år vinder de langsomt frem igen.

Evidens for klinikfødsler
I et dansk studie fra 2012 ”Care closer to home” har man undersøgt udkommet for normale, ukomplicerede fødsler på hhv. fødeklinik sammenlignet med obstetrisk afdeling. Studiet viste, at der ved fødsel på fødeklinik bl.a. var lavere risiko for dårlig hjertelyd hos fosteret, uregelmæssig indstilling af fosterets hoved under fødslen, og blødning på over en halv liter hos moderen efter fødslen sammenlignet med fødsel på specialafdeling. Færre kvinder, som havde valgt fødsel på fødeklinik, fik akut kejsersnit, blev forløst med cup, fik veerne stimuleret med ve-drop eller havde brug for smertelindring med epidural. Samtidig angav kvinder, der havde født på fødeklinik, en mere positiv fødselsoplevelse og at de havde følt sig lyttet til og velinformeret under forløbet. Studiets konklusion lyder derfor, at der er god evidens for at lade raske gravide med forventet ukompliceret fødsel føde på fødeklinik fremfor på specialafdeling.

Status på fødeklinikker
Indtil videre er der kun oprettet fødeklinikker i Region Sjælland, men flere steder i landet arbejdes der for at oprette nye klinikker. Fra flere sider opleves der dog modstand. Flere regionsrådspolitikere har udtrykt bekymring om, at det vil være for dyr en løsning, og hos DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) har man lagt op til, at man i stedet undersøger, hvorfor tilfredsheden er større og indgrebsfrekvensen lavere på fødeklinikker, så man i stedet kan forbedre forholdene på specialafdelingerne.

Fødsel på klinik kan i det store hele sammenlignes med hjemmefødsel. Det retter sig primært mod raske gravide med forventet ukompliceret fødsel, klinikkerne er jordemoderledede, og hvis der opstår komplikationer, som kræver involvering af obstetriker eller andre faggrupper, er overflytning til specialafdeling nødvendig. Ved fødsel på klinik frem for hjemmefødsel slipper man for planlægningen og anskaffelse af det udstyr, som er forbundet med hjemmefødsel.

Som kommende forældre har man i Danmark ret til frit valg af fødested – og hvad enten det er på specialafdeling, på fødeklinik eller i hjemmet, skal man vælge den model, som man føler sig tryggest ved.