Vores arbejde

Forældre og Fødsels hjertesag er at arbejde for at give dig indflydelse og medbestemmelse over din graviditet, fødsel og barsel.

Forældre og Fødsel er en ikke-statslig organisation (NGO), uden partipolitisk tilknytning. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for de gravide, de fødende og barslende.

I Forældre og Fødsel mener vi, at dine ønsker for graviditeten, fødslen og barslen kan være en drivkraft for en sundere start på familielivet samt en kilde til at undgå sygdom senere i livet. Vi repræsenterer dig i politiske sammenhænge, og vi arbejder aktivt for at give dig direkte indflydelse på områder som eksempelvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen, organisering af fødeområdet eller regionernes forvaltning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

I Forældre og Fødsel tilbyder vi gratis, vidensbaseret og personlig ammerådgivning - til glæde for familielivet nu og jeres sundhed fremadrettet i livet. Vores uddannede ammerådgivere tilbyder døgnet rundt, året rundt, gratis og anonym rådgivning både telefonisk og via en brevkasse, og du behøver ikke at være medlem af foreningen for at ringe eller skrive.

Har du lyst til at støtte vores arbejde, kan du blive medlem eller give en valgfri donation. Medlemskab giver dig også mulighed for at deltage i foreningens demokratiske processer. 

Forældre og Fødsels vision

 • at familier må få en tryggere, sundere og bedre graviditet, fødsel og start på familielivet samt at forældre må have forudsætningen for at kunne tage deres egne frie og oplyste valg i den proces.
 • at ledende og patientnære organer i sundhedsvæsenet inkluderer evidens- og erfaringsbaseret brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse.

Forældre og Fødsels mission

 • Forældre og Fødsels mission er at støtte gravide og nye forældre gennem gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning. Desuden repræsenterer vi gravide, fødende og småbørnsfamilier i offentlige og politiske sammenhænge. Forældre og Fødsel arbejder for at øge den individuelle og organisatoriske brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Forældre og Fødsel kender brugernes behov og udfordringer gennem foreningens netværksskabende, oplysende og rådgivende tilbud.

Forældre og Fødsels værdier

 • Forældre og Fødsel repræsenterer brugernes autonomi. I overensstemmelse med Sundhedsloven anerkender og respekterer vi den enkeltes opfattelse af det gode liv - også når denne opfattelse ikke passer ind i en given retningslinje eller anbefaling. Vi mener, at alle familier er berettigede til en respektfuld og værdig svangreomsorg, hvilket indbefatter familiens ret til autonomi, fortrolighed og lighed i mødet med sundhedsvæsenet.
 • Vi tror på, at brugerinddragelse øger kvaliteten af  svangreomsorgen, hvorfor Forældre og Fødsel samarbejder konstruktivt med relevante brugerorganisationer, politiske organer og sundhedsprofessionelle.
 • Vi ser - i det omfang, det giver mening og er muligt - stor værdi i tiltag, der understøtter naturlige processer i graviditeten, under fødslen og barslen.

Der er hårdt brug for Forældre og Fødsel i dagens Danmark, hvor sundhedstilbuddene til de gravide, fødende og småbørnsfamilierne gang på gang bliver beskåret. Hvis der skal være en mulighed for at råbe politikerne op, er det vigtigt at stå stærkt sammen.

Forældre og Fødsel formidler forældres erfaringer, forslag, ønsker og krav til både fagfolk og regering. Foreningens fornemmeste opgave er dermed at være repræsentant for alle forældre i Danmark – både over for det offentlige, men også internt forældre imellem.

Frivilligpolitik

Forældre og Fødsel bygger primært på frivilligt arbejde. Det gælder både bestyrelsesmedlemmernes arbejde for foreningen og vores ammerådgivning.

Derfor har vi vedtaget en frivilligpolitik, som beskriver, hvem foreningens frivillige er og hvilke gensidige forventninger foreningen og frivillige kan have til hinanden.

Har du lyst til at være frivillig i foreningen, er du altid velkommen til at kontakte formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer, for at høre om mulighederne. Find bestyrelsens kontaktoplysninger her.

Du kan læse vores frivilligpolitik her.

Vores mål

Forældre og Fødsel arbejder for at få indført følgende rettigheder til kommende og nye familier

1. Ret til fødsels- og forældreforberedende undervisningsforløb i små hold efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Anbefalinger til konkret udmøntning

Udover at forældre- og fødselsforberedelsen skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er det vigtigt for os, at:

 • Undervisningsforløbene har et omfang på minimum 8 timer
 • Størrelsen på holdene maksimalt er på 8-10 familier
 • Der indgår indhold, som lægger vægt på brugernes retsstilling med fokus på familiens autonomi, informeret samtykke og informerede valg
 • Forældre- og fødselsforberedelse tilbydes efter universalprincippet til alle familier uden nogle former for egenbetaling

 

2. Ret til kontinuerlig jordemoderstøtte under graviditeten, fødslen og den første tid efter fødslen, i form af kendt jordemoderordning, hvor man følges af et mindre team af jordemødre gennem hele forløbet

Anbefalinger til konkret udmøntning

 • At jordemoderstøtten tilrettelægges på en måde, så den gravide/fødende er tilknyttet maksimalt 3-4 jordemødre
 • At det faste team omkring den gravide/fødende varetager hele forløbet, herunder fødselsforberedelsen, graviditetskonsultationer, selve fødslen, besøg på barselsgangen og/eller opfølgende hjemmebesøg og efterfødselssamtale
 • At antallet af jordemoderkonsultationer som minimum lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, uden differentiering mellem første- og flergangsfødende, dvs. 7 konsultationer i løbet af graviditeten
 • At der afsættes tilstrækkelig tid under konsultationerne til, at den gravide og hendes eventuelle partner har mulighed for at drøfte tanker, bekymringer og lignende med jordemoderen før eller efter de fysiske undersøgelser. Vi vurderer, at der skal afsættes minimum 45 minutter pr. konsultation eksklusiv journalføring.

 

3. Ret til at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en fritstående jordemoderledet fødeklinik eller på hospital

Anbefalinger til konkret udmøntning

 • At der skabes mulighed for og incitamenter til etablering af fritstående jordemoderledede fødeklinikker over hele landet, så alle gravide/fødende reelt har mulighed for at vælge dette
 • At information om muligheden for hjemmefødsel styrkes
 • At centraliseringen og nedlæggelsen af fødetilbud på hospitalerne ophører, for at modvirke at flere får langt til deres fødested og i erkendelse af, at store enheder ikke er lig med højere kvalitet

 

4. Ret til at vælge mellem at overnatte på fødestedet efter fødslen og få den støtte og omsorg, der er behov for, for at blive klar til at tage hjem eller at tage hjem med ret til opfølgende hjemmebesøg

Anbefalinger til konkret udmøntning

 • Førstegangs- såvel som flergangsfødende skal have lov at blive på fødestedet indtil de er klar til at tage hjem
 • Der skal være mulighed for at den fødendes partner kan være medindlagt, så familier ikke tvinges til adskillelse lige når de er dannet, ej heller ved sygdom og/eller komplikationer hos den fødende eller barnet
 • Såfremt der indføres en minimumsgaranti for antal timer, man kan opholde sig på hospitalet, skal det sikres at dette ikke i praksis bliver til maksimum
 • Fødende der er klar til det og vælger at tage hjem kort tid (mindre end 12 timer) efter fødslen, skal tilbydes opfølgende hjemmebesøg fra fødestedet

  5. Ret til individuel og personlig hjælp fra fødestedet hele døgnet til at komme godt i gang med amning, herunder overlevering fra fødested til sundhedsplejerske

Anbefalinger til konkret udmøntning

 • Fødesteder skal have uddannede ammevejledere ansat i en vejledende funktion, og der bør være tid til at alle fødende modtager individuel og konkret ammevejledning, tilpasset deres situation og krop
 • Sundhedspersonale på fødegang, barselsgang samt sundhedsplejersker skal gennemgå efteruddannelse i ammevejledning, for at sikre kompetent og ensartet hjælp.
 • Den fødende skal have ret til hjemmebesøg af kendt jordemoder eller en uddannet ammevejleder inden for en uge efter fødslen ved behov for hjælp i forbindelse med ammeetablering
 • Fødestederne skal have åbne ammeambulatorier, hvor den ammende kan få hjælp og vejledning i mindst 14 dage efter fødslen efter behov uden en fast tid.
 • Der skal etableres ammehotlines, hvor den fødende kan få individuel telefonisk rådgivning
 • Der skal være overlevering fra fødested til sundhedsplejerske ved den fødendes udskrivelse, hvor sundhedsplejersken modtager information om den fødendes ammeopstart

 

6. Ret til koordineret og sammenhængende støtte og behandling ved komplicerede forløb, fysisk som psykisk

Anbefalinger til konkret udmøntning i forhold til det fysiske

 • Lige adgang til evidensbaserede anbefalinger omkring bækkenbundsproblematikker, fødselsskader, kejsersnit, arpleje og genoptræning.
 • Tilgængelige videoer med vejledning om genoptræning efter fødslen.
 • Tilbud om at blive tilset af fysioterapeut med speciale inden for gynækologi/obstetrik efter fødslen i forhold til individuel vurdering af behov for genoptræning.
 • Henvisning til fysioterapeutisk genoptræning i offentligt regi ved behov.
 • Mulighed for at få hjælp af en socialrådgiver tilknyttet fødestedet, som kan yde rådgivning til f.eks. sygemelding, barselsregler og støttemuligheder.
 • Tilknytning af koordinator til forløb som er komplicerede og som kræver flere forskellige fagpersoners hjælp.

Anbefalinger til konkret udmøntning i forhold til det psykiske

 • Alle skal have tilbud om efterfødselssamtale med (kendt) jordemoder og der skal sikres overdragelse til egen læge og/eller sundhedsplejerske ved risiko for udvikling af efterfødselsreaktion og/eller ved voldsomme eller traumatiske fødsler.
 • At sundhedsplejersken foretager screening af hele familien for både efterfødselsreaktioner og andre psykiske komplikationer som følge af f.eks. en traumatisk fødselsoplevelse. Screeningen skal foretages både tidligt og senere i forløbet, da flere oplever forsinkede reaktioner.
 • Det skal være nemmere for hele familien at få en henvisning til gratis/tilskudsberettiget hjælp hos en psykolog med viden om fødsler og reaktioner herpå.
 • Oprettelse af tilbud til familier, der har været igennem voldsomme fødsler og/eller oplever efterfødselsreaktion, eksempelvis i form af gruppeforløb.
 • Kompetent og akut hjælp til krisehåndtering ved for tidlige fødsler, ufrivillige aborter, dødfødsler og tidlig spædbarnsdød.
 • Mulighed for at få hjælp af en socialrådgiver tilknyttet fødestedet, som kan yde rådgivning til f.eks. sygemelding, barselsregler og støttemuligheder.
 • Tilknytning af koordinator til forløb som er komplicerede og som kræver flere forskellige fagpersoners hjælp.

Bestyrelsen

Mie Ryborg-Larsen

Mie Ryborg-Larsen

Forkvinde

Mor til en datter fra 2016 og en søn fra 2020 født på henholdsvis Roskilde Sygehus og Roskilde Fødeklinik. Uddannet socialrådgiver og arbejder som konsulent.

«Jeg blev engageret i Forældre og Fødsel, da debatten om fødeområdet tog fart i efteråret 2020, hvor foreningen indsamlede vidnesbyrd om svigt i svangreomsorgen. Jeg blev så indigneret over de forhold, som fødende og vordende/nye forældre bliver budt, at jeg sammen med en gruppe forældre stillede et borgerforslag om indførelse af rettigheder til fødende. Borgerforslaget blev vedtaget den 3. juni 2021 af et bredt flertal i Folketinget.

Jeg stillede op som formand i Forældre og Fødsel for at fortsætte den politiske interessevaretagelse, jeg fik en forsmag på som hovedstiller af borgerforslaget. Jeg identificerer mig med med Forældre og Fødsels hjertesag og vil arbejde for forbedring af fødende og nye familiers vilkår med fokus på rettigheder, brugernes autonomi og lighed i sundhed. Og ved fortsat at sikre kompetent og gratis ammerådgivning via foreningens frivillige ammerådgiverkorps.

Jeg vil derudover arbejde for at øge kendskabet og medlemstilslutningen til Forældre og Fødsel, så foreningen kan styrke sin position som talerør og interesseorganisation for brugerne af svangreomsorgen.

Endeligt vil jeg arbejde for at gøre foreningens indflydelse gældende i politiske sammenhænge og i samarbejdet med relevante organisationer, som repræsentant for brugerne af svangreomsorgen og med deres interesser for øje.»

Signe Amalie Pålsson Nordsted

Signe Amalie Pålsson Nordsted

Næstforkvinde

Mor til to døtre, den ene datter født i 2018 på Hvidovre Hospital, den anden fra 2021 født på Nordsjællands Hospital. Uddannet teknoantropolog med speciale i ammeteknologi og ammekultur med fokus på modermælks biologiske og symbolske betydning både for individet og i samfundet. Nystartet sygeplejerskestuderende.

«Jeg har siden efteråret 2020 arbejdet frivilligt med fødendes vilkår og rettigheder blandt andet i forbindelse med borgerforslaget for bedre fødsler og gennem en kronik i Information om utilsigtede overgreb i svangreomsorgen. Jeg vil med denne post bidrage til, at forældres stemmer bliver hørt, så vi opnår en svangreomsorg, hvor alle har de bedste forudsætninger for at gå trygge og velforberedte ind i forældreskabet – uanset social status, geografisk placering og pengepung.»

Karen Bøhrnsen

Karen Bøhrnsen

Bestyrelsesmedlem

Mor til seks børn mellem 10-23 år. Kandidat i jordemodervidenskab, forsker aktuelt i jordemoderfaglige emner på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og læser en master i ledelse.

«Som jordemoder brænder jeg for at bevare fødsler så naturligt som muligt, for amning og for bevarelse af autonomi i alle afskygninger. Det er derfor oplagt at lægge et stykke frivilligt arbejde i Forældre og Fødsel, hvor jeg kan bruge mine faglige kompetencer, og hvor jeg har været medlem, siden jeg fødte mit første barn.»

Sofie Maria Markvard Wiens

Sofie Maria Markvard Wiens

Bestyrelsesmedlem

Mor til tre drenge fra ‘15, ‘18 og ‘21. Født på hhv. Skejby, hjemme og Horsens.
Nyuddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab med speciale i svangreomsorgen.

«Jeg har været gravid, ammet og været forælder sideløbende med min studietid på Aarhus universitet de sidste 7,5 år, hvor jeg har læst først en bachelor, så en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Mine møder med sundhedsvæsenet før, under og efter de tre fødsler af mine drenge, har været genstand for mange personlige og faglige overvejelser og analyser, hvilket betyder at jeg har udviklet en helt særlig forkærlighed for svangreomsorgen. Jeg har engageret mig i Forældre og Fødsel fordi jeg gerne vil bidrage til at forbedre starten på forældreskabet for kommende forældre. Jeg brænder især for bedre fødsels- og forældreforberedelse hvor der er plads til fysisk forberedelse såvel som eksistentielle overvejelser i overgangen til livet som forældre. Herudover ønsker jeg at arbejde for kontinuitet, nærvær og omsorg i svangreomsorgen, da jeg tror på at man kommer rigtig langt med netop de tre ingredienser, både når det gælder fødslens forløb og hvorledes nye familier finder fodfæste.»

Phenia Joy Danielsen

Phenia Joy Danielsen

Bestyrelsesmedlem

31 år, bosat i Tårnby kommune og mor til to døtre fra 2016 og 2021. Begge børn er født i hjemmet, den sidste i en såkaldt ”frifødsel” uden en autoriseret jordemoder til stede. Bachelor i Interkulturel Pædagogik og Arabisk fra Syddansk Universitet, og arbejder på et kvindekrisecenter.

«Jeg er uddannet fødselshjælper, og har undervist i fødselsforberedelse på hold og hos private. Jeg har endnu ikke deltaget ved så mange fødsler, da min yngste datter fortsat er lille. Jeg har længe fulgt Forældre og Fødsels arbejde, og været aktivt medlem. Pt er jeg ved at tage uddannelsen til ammevejleder.

Jeg vil arbejde for at alle fødende føler sig hørt i deres møde med sundhedsvæsenet under graviditet og fødsel. At sætte fokus på familiernes autonomi og selvbestemmelse. Jeg vil arbejde for at sætte fokus på, at ikke alle fødende kan skæres over en kam, og at der skal være mere plads til individuelle valg og beslutninger samt den fødendes håb og drømme. Herudover øget fokus på informeret samtykke og information om alternativer.

Jeg vil arbejde for lighed for gravide og deres familier i forhold til tilbud om støtte til fødsel og amning, da jeg selv har været privilegeret nok til at betale mig fra det og efterfølgende har indset hvor stor en forskel det gjorde for hele mit forløb som nybagt mor.»

Julie Gjørtz

Julie Gjørtz

Bestyrelsesmedlem

Mor til en lille dreng på 3 år, som er født på Skejby ved hyperakut kejsersnit. Kommerciel baggrund, nu kommende doula og ammevejleder. For nuværende også i gang med Forældre og Fødsels ammerådgiveruddannelse.

«Med en baggrund indenfor marketing, som jeg har beskæftiget mig med i 7 år, bidrager jeg til bestyrelsen med en omfattende forståelse for markedsdynamikker, strategisk planlægning og effektive kommunikationsteknikker.

I starten af 2024 skiftede jeg retning og er nu ved at uddanne mig hos Dansk Doula Institut til både doula og ammevejleder.

Efter fødselsinduceret PTSD tilbage i 2021, brænder en ild i mig for at forbedre fødselsområdet og hjælpe andre forældre med at lande blidere end jeg selv gjorde. Derfor sidder jeg også med i bestyrelsen hos både Landsforeningen Sind og Fødsel og her hos Forældre og Fødsel.»

Ann-Emilie Augustinus

Ann-Emilie Augustinus

Bestyrelsesmedlem

Mor til 3 børn + to i kærlig tilgift. Egne fødsler er hhv. en datter født hjemme 2009, en dreng planlagt hjemmefødsel men overflyttet og født på hospitalet i 2012 (traumatisk oplevelse) og sidst en dreng født hjemme med privat jordemoder i 2018.

Har været privat hjemmefødselsjordemoder i knap 10 år og har dækket hele Danmark og har i alle år kæmpet for kvinders rettigheder under graviditet og fødsel. Arbejder nu som customer relations manager i en biotech virksomhed.

«Jeg har set helt tæt på hvor vanskeligt det kan være som fødende i Danmark at holde på sin autonomi. Derfor opstartede jeg i 2020 Livsdoula uddannelsen hvor jeg nu har uddannet 4 hold fantastiske kvinder der kan støtte under graviditet, fødsel og barsel.

Jeg er gået meget langt for at kunne hjælpe alle kvinder uanset risiko og har forsøgt samarbejder med næsten alle landets hospitaler, når det kom til risikofødsler. Denne rejse stoppede i maj 2023, da Styrelsen for Patientsikkerhed indskrænkede mit virksomhedsområde, så jeg ikke længere kunne varetage hjemmefødsler. Dette var ikke på baggrund af klager fra mine klienter, men derimod offentlige kollegaer, der anmeldte mit arbejde. Sagen er stadig ongoing og kan tage mange år før jeg får en afgørelse og måske kan vende tilbage til min livsmission: At hjælpe familier med at lande godt med et lille nyt liv.»

Olga Artemeva

Olga Artemeva

1. suppleant

33 år gammel. Mor til en dreng på 5 år (Randers Hospital) og en pige på 3 år (hjemmefødsel med en privat jordemoder). Uddannet journalist, men har i flere år arbejdet som fitnessinstruktør. Har hjemmepasset i 3 år og er nu social- og sundhedsassistentelev.

«Efter at jeg mistede min første graviditet ved 8. uge, dykkede jeg ned i emnerne graviditet/fødsel/kvindelig fysiologi og anatomi. Fra det øjeblik, jeg var i gang med at føde min søn i omkring 25 timer hjemme og endte med at føde ham på hospitalet med fuldstændig usikkerhed i mig selv og min krop, vidste jeg, at jeg ville arbejde med [fødende] kvinder.

Jeg er fra Rusland, hvor kvinder på statslige fødestuer slet ikke har rettigheder, så jeg siger ofte til mine russiske veninder "prøv at hør, i Danmark...". Men der er plads til forbedringer overalt. Jeg tror fuld og fast, at den måde, fødselsprocessen forløber på (uanset om det er vaginalt eller kejsersnit), den mentale tilstand, som kvinden er i, og hvordan hendes første minutter af mødet med barnet er, - har en ekstrem indflydelse på en ny persons liv, en ny familie, og især kvinden i den nye status som mor.

For mig personligt er hovedfokus i fødsler: en kvindes rettigheder, en kvindes ønsker og deres anerkendelse, en kvindes bevidsthed om hvert skridt og dets konsekvenser, samt hendes samtykke. Efter at have stiftet bekendtskab med arbejdet og værdierne i "Forældre og Fødsel", har jeg besluttet mig, at det er præcis her, jeg vil investere min energi.»