Vores arbejde

Forældre og Fødsels hjertesag er at arbejde for at give dig indflydelse og medbestemmelse over din graviditet, fødsel og barsel.

Forældre og Fødsel er en ikke-statslig organisation (NGO), uden partipolitisk tilknytning. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for de gravide, de fødende og barslende.

I Forældre og Fødsel mener vi, at dine ønsker for graviditeten, fødslen og barslen kan være en drivkraft for en sundere start på familielivet samt en kilde til at undgå sygdom senere i livet. Vi repræsenterer dig i politiske sammenhænge, og vi arbejder aktivt for at give dig direkte indflydelse på områder som eksempelvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen, organisering af fødeområdet eller regionernes forvaltning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

I Forældre og Fødsel tilbyder vi gratis, vidensbaseret og personlig ammerådgivning - til glæde for familielivet nu og jeres sundhed fremadrettet i livet. Vores uddannede ammerådgivere tilbyder døgnet rundt, året rundt, gratis og anonym rådgivning både telefonisk og via en brevkasse, og du behøver ikke at være medlem af foreningen for at ringe eller skrive.

 

Konkrete mål

 • Alle involveres i sit eget forløb gennem fælles beslutningstagen. Læs mere HER.
 • Alle gravide kvindeer bør have ret til jordemoderkonsultationer allerede fra 10. graviditetsuge. Såfremt regionen ikke kan levere jordemoderkonsultationer efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må den gravide kvinde opsøge en privat jordemoder, og regionen må refundere de udlæg, den gravide kvinde måtte have haft i denne forbindelse.
 • Alle kommende familier bør have ret til at deltage i fødsels- og forældreforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Såfremt regionen ikke kan tilbyde fødselsforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må familien opsøge et privat tilbud, og regionen må refundere de udlæg, familien måtte have haft i denne forbindelse.
 • Alle kommende familier bør have ret for at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en fritstående fødeklinik eller på hospitalet ligesom dette er tilfældet i Region Sjælland.
 • Alle gravide familier bør have mulighed for at blive fulgt af et kendt jordemoderteam i graviditeten, at føde med denne jordemoder og få hjælp af denne jordemoder i den første tid efter fødslen.
 • Alle familier bør have mulighed for at blive inddraget i beslutningen om hvilken omsorg, de ønsker, efter fødslen; barselshvile på sygehuset eller hjemmebarsel med opfølgende hjemmebesøg efter behov.

 

Forældre og Fødsels vision:

 • at familier må få en tryggere, sundere og bedre graviditet, fødsel og start på familielivet samt at forældre må have forudsætningen for at kunne tage deres egne frie og oplyste valg i den proces.
 • at ledende og patientnære organer i sundhedsvæsenet inkluderer evidens- og erfaringsbaseret brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse.

 

Forældre og Fødsels mission:

 • Forældre og Fødsels mission er at støtte gravide og nye forældre gennem gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning. Desuden repræsenterer vi gravide, fødende og småbørnsfamilier i offentlige og politiske sammenhænge. Forældre og Fødsel arbejder for at øge den individuelle og organisatoriske brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Forældre og Fødsel kender brugernes behov og udfordringer gennem foreningens netværksskabende, oplysende og rådgivende tilbud.

 

Forældre og Fødsels værdier:

 • Forældre og Fødsel repræsenterer brugernes autonomi. I overenstemmelse med Sundhedsloven anerkender og respekterer vi den enkeltes opfattelse af det gode liv - også når denne opfattelse ikke passer ind i en given retningslinje eller anbefaling. Vi mener, at alle familier er berettigede til en respektfuld og værdig svangreomsorg, hvilket indbefatter familiens ret til autonomi, fortrolighed og lighed i mødet med sundhedsvæsenet.
 • Vi tror på, at brugerinddragelse øger kvaliteten af  svangreomsorgen, hvorfor Forældre og Fødsel samarbejder konstruktivt med relevante brugerorganisationer, politiske organer og sundhedsprofessionelle.
 • Vi ser - i det omfang, det giver mening og er muligt - stor værdi i tiltag, der understøtter naturlige processer i graviditeten, under fødslen og barslen.

Der er hårdt brug for Forældre og Fødsel i dagens Danmark, hvor sundhedstilbuddene til de gravide, fødende og småbørnsfamilierne gang på gang bliver beskåret. Hvis der skal være en mulighed for at råbe politikerne op, er det vigtigt at stå stærkt sammen.

Forældre og Fødsel formidler forældres erfaringer, forslag, ønsker og krav til både fagfolk og regering. Foreningens fornemste opgave er dermed at være repræsentant for alle forældre i Danmark – både over for det offentlige, men også internt forældre imellem.

Bestyrelsen

Mie Ryborg-Larsen

Mie Ryborg-Larsen

Forkvinde

Mor til en datter fra 2016 og en søn fra 2020 født på henholdsvis Roskilde Sygehus og Roskilde Fødeklinik. Til daglig socialrådgiver på voksensocialområdet i en kommune.

“Jeg blev engageret i Forældre og Fødsel, da debatten om fødeområdet tog fart i efteråret 2020, hvor foreningen indsamlede vidnesbyrd om svigt i svangreomsorgen. Jeg blev så indigneret over de forhold, som fødende og vordende/nye forældre bliver budt, at jeg sammen med en gruppe forældre stillede et borgerforslag om indførelse af rettigheder til fødende. Borgerforslaget blev vedtaget den 3. juni 2021 af et bredt flertal i Folketinget.

Jeg stillede op som formand i Forældre og Fødsel for at fortsætte den politiske interessevaretagelse, jeg fik en forsmag på som hovedstiller af borgerforslaget. Jeg identificerer mig med med Forældre og Fødsels hjertesag og vil arbejde for forbedring af fødende og nye familiers vilkår med fokus på rettigheder, brugernes autonomi og lighed i sundhed. Og ved fortsat at sikre kompetent og gratis ammerådgivning via foreningens frivillige ammerådgiverkorps.

Jeg vil derudover arbejde for at øge kendskabet og medlemstilslutningen til Forældre og Fødsel, så foreningen kan styrke sin position som talerør og interesseorganisation for brugerne af svangreomsorgen.

Endeligt vil jeg arbejde for at gøre foreningens indflydelse gældende i politiske sammenhænge og i samarbejdet med relevante organisationer, som repræsentant for brugerne af svangreomsorgen og med deres interesser for øje.”

Signe Amalie Pålsson Nordsted

Signe Amalie Pålsson Nordsted

Næstforkvinde

Mor til en datter født i 2018 på Hvidovre Hospital og snart på barsel med en datter fra efteråret 2021. Uddannet teknoantropolog med speciale i ammeteknologi og ammekultur med fokus på modermælks biologiske og symbolske betydning både for individet og i samfundet.

“Jeg har siden efteråret 2020 arbejdet frivilligt med fødendes vilkår og rettigheder blandt andet i forbindelse med borgerforslaget for bedre fødsler og gennem en kronik i Information om utilsigtede overgreb i svangreomsorgen. Jeg vil med denne post bidrage til, at forældres stemmer bliver hørt, så vi opnår en svangreomsorg, hvor alle har de bedste forudsætninger for at gå trygge og velforberedte ind i forældreskabet – uanset social status, geografisk placering og pengepung.”

Pt. på orlov.

Birgitte Eiersted

Birgitte Eiersted

Kasserer

Uddannet landmand med en overbygning i jordbrugsteknologi.

“Jeg har ingen børn og ved ikke så meget om fødsler udover fra min omgangskreds, men jeg har derimod taget imod omkring en million grislinger i min tid i landbruget. Jeg har en stor interesse for regnskab, som jeg sidder med i flere foreninger bl.a. i Forældre og Fødsel.”

Henriette Vesterager Funder-Schmidt

Henriette Vesterager Funder-Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Mor til en datter fra 2013 født på OUH. Uddannet socialrådgiver og efterfølgende kandidat i socialt arbejde samt efteruddannet fundraising manager.

“Jeg er trådt ind i bestyrelsen, da jeg selv oplevede en traumatisk fødsel og ønsker at gøre en forskel for de kvinder, som oplever deres fødsler som traumatiske på trods af, at de har fået et normalt og sundt barn.”

Karen Bøhrnsen

Karen Bøhrnsen

Bestyrelsesmedlem

Mor til seks børn mellem 10-23 år. Kandidat i jordemodervidenskab, forsker aktuelt i jordemoderfaglige emner på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og læser en master i ledelse.

“Som jordemoder brænder jeg for at bevare fødsler så naturligt som muligt, for amning og for bevarelse af autonomi i alle afskygninger. Det er derfor oplagt at lægge et stykke frivilligt arbejde i Forældre og Fødsel, hvor jeg kan bruge mine faglige kompetencer, og hvor jeg har været medlem, siden jeg fødte mit første barn.”

Daily Snow Leth

Daily Snow Leth

Bestyrelsesmedlem

Far til en søn fra 2018 født på Slagelse Sygehus og datter fra 2020 født på Rigshospitalet. Arbejder med kommunikation og markedsføring med en baggrund inden for retorik.

“Da jeg af egen erfaring oplevede de strukturelle og organisatoriske skavanker, der omgiver fødsels- og neonatalområdet, besluttede jeg mig for at arbejde for grundlæggende forbedringer for de ufødte børn i Danmark. Jeg har en interesse for overlappet mellem retorik, politik og public affairs. Og det er netop i det krydsfelt, jeg mener, at vi kan opnå de største resultater for de fødende familier i hele landet.”

Liv Collatz

Liv Collatz

Bestyrelsesmedlem

Mor til en datter født i 2020 på Rigshospitalet. Uddannet journalist – skriver primært kulturstof.

“Jeg har aldrig følt mig så alene i systemet, som da jeg fødte mit barn under dybt kritisable forhold og efterfølgende blev overladt til mig selv og mine egne ressourcer. Dengang ville jeg have ønsket, at jeg kendte til en forening som Forældre og Fødsel, et fællesskab, en vidensbank, en hjælp. Jeg håber, at mit arbejde her og foreningen kan yde forældre den støtte, jeg selv manglede.”

Louise Maria Holck Rasmussen

Louise Maria Holck Rasmussen

1. suppleant

Mor til to vilde og frie drenge på 3 og 5 år og ammerådgiveraspirant

"Jeg har valgt at gå med i bestyrelsen, fordi jeg synes, det er så vigtigt at få budskabet om bl.a. gratis professionel ammerådgivning af uddannede ammerådgivere bredt ud til så mange så muligt. Jeg bistår bestyrelsen med praktiske opgaver ved behov."