Åbent brev til sundhedsministeren

Forældre og Fødsels kronik i Politiken

Åbent brev til Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

Åbent brev til Danske Regioner

Åbent brev til Danske Regioner kan læses HER

Høringssvar

Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet

Forældre og Fødsel har modtaget Sundhedsstyrelsens udkast til “Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet.

Læs høringssvaret her

Dagsorden til generalforsamling d. 23. august 2020

 

 • Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 • Formandens årsberetning.
 • Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet.
 • Valg af revisor.
 • Valg af Forældre og Fødsels prismodtager. Her behandles forslaget om vedtægtsændring om at annullere dette punkt.
 • Behandling af indkomne forslag samt behandling af forslag til vedtægtsændringer (se nedenfor)
 • Godkendelse af handlingsplan.
 • Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år.
 • Fastsættelse af kontingent for næste år.
 • Valg til bestyrelsen:
  • Hvert år vælges to bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af kasserer i lige år.
 • Valg af 2 suppleanter.

 

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringerne stilles som forslag for foreningens videre arbejde, og bestyrelsen ser frem til at diskutere forslagene på generalforsamlingen.

Du finder de gældende vedtægter HER

 

2. Formål

Hidtidig formulering:

Forældre og Fødsel er en almennyttig forening hvis formål er

 • At sikre alle en tryg fødsel
 • At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning

foreslås ændret til:

 

Forældre og Fødsel er en almennyttig forening hvis formål er

 • At bidrage til forbedre svangreomsorgen gennem sundhedsfremmende og forebyggende forskning samt oplysning.
 • At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning om amning
 • At give brugere af svangreomsorgen indflydelse på udviklingen af svangreomsorgen og på deres eget forløb og eventuelle behandling.

 

3. Medlemskab

Hidtidig formulering af stk. 1:

Som medlemmer af foreningen optages enkeltpersoner og par.

Der findes tre former for medlemskab/tilknytning til foreningen Forældre og Fødsel

 1. Fuldgyldigt medlemskab. Man er valgbar samt stemmeberettiget ved generalforsamlingen, modtager alle foreningens udgivelser, såvel trykte som elektroniske.
 2. Passivt støttemedlemskab. Man støtter foreningen med et mindre årligt beløb. Man modtager ikke foreningens udgivelser, hverken trykte eller elektroniske. Man er ikke valgbar samt er ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
 3. Man støtter foreningen symbolsk men ikke økonomisk. Man modtager ikke foreningens udgivelser, hverken trykte eller elektroniske. Man er ikke valgbar samt er ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
 4. Man modtager alle medlemsblade.

Stk. 1 foreslås ændret til:

Som medlemmer af foreningen optages enkeltpersoner og par.

Der findes tre former for medlemskab/tilknytning til foreningen Forældre og Fødsel

 1. Fuldgyldigt medlemskab. Man er valgbar samt stemmeberettiget ved generalforsamlingen og modtager alle foreningens udgivelser elektronisk med mindre medlemmet har ønsket andet. Har fuld adgang til foreningens særlige fordele for medlemmer.
 2. Man støtter foreningen symbolsk men ikke økonomisk. Man modtager ikke foreningens udgivelser, hverken trykte eller elektroniske. Man har ikke adgang til særlige fordele. Man er ikke valgbar og således ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
 3. En repræsentant for erhvervsabonnementet er stemmeberettiget og kan deltage ved generalforsamlingen.

4. Kontingent

Hidtidig formulering:

Kontingenter (familiemedlem- og støttemedlemskaber) samt abonnement fastsættes på generalforsamlingen og betales for et helt kalenderår (regnskabsår) ad gangen.

foreslås ændret til:

Kontingenter samt abonnement fastsættes på generalforsamlingen. Kontingenter for ordinære medlemskaber betales månedligt via kreditkort. Erhvervsabonnementer betales for et helt kalenderår (regnskabsår) ad gangen.

6. Landskontor

Hidtidig formulering:

Foreningen driver et sekretariat, kaldet landskontoret. Landskontorets personale er valgt eller ansat af foreningen.

Foreslås ændret (inkl. titel) til:

6. Sekretariat

Foreningens bestyrelse udgør sekretariatet.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udsendes månedlige nyhedsbreve i elektronisk form. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for at udgive artikler, der er relevante for samfundsdebatten samt artikler, der kan sætte svangre-politisk dagsorden.

7. Medlemsblad

Hidtidig formulering:

Foreningen udgiver et medlemsblad i trykt eller elektronisk form samt et elektronisk nyhedsbrev, der udkommer regelmæssigt og udsendes til alle foreningens medlemmer og abonnenter. Bladets redaktion er valgt eller ansat af foreningen.

Foreslås slettet fra vedtægterne.

8. Forældre og Fødsels pris

Hidtidig formulering:

Foreningen uddeler årligt en pris som påskønnelse for særlig indsats for foreningens formål. Det tilsigtes, at prisuddelingen også får en politisk effekt. Prisuddelingen kan suspenderes et år, hvis generalforsamlingen ikke skønner, at der findes en egnet modtager.

Forslag til årets prismodtager kan stilles skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Foreslås slettet fra vedtægterne.

9. Landsmøde

Hidtidig formulering:

Foreningen holder landsmøde for medlemmer hvert år. Landsmødet afholdes inden for perioden den sidste weekend i marts til den første weekend i maj.

Faste punkter på mødet er:

 1. Beretninger fra emne- og lokalgrupper, samt bestyrelsesmedlemmer og ansatte.
 2. Behandling af handlingsplaner.

foreslås ændret til:

Foreningen holder landsmøde for medlemmer hvert år. Landsmødet afholdes inden for perioden den sidste weekend i marts til den første weekend i maj.

Faste punkter på mødet er:

 1. På landsmødet berettes om nyeste forskningsresultater, der understøtter Forældre og Fødsels formål.
 2. Minimum 2 brugerrettede workshops.

11. Dagsorden

Punktet:

 1. Valg af revisor.

foreslås ændret til:

 1. Valg af revisor i lige år.

Punktet:

 1. Valg af Forældre og Fødsels prismodtager.

foreslås slettet.

Punktet:

 1. Valg til bestyrelsen:

          Hvert år vælges to bestyrelsesmedlemmer.

foreslås ændret til:

Valg til bestyrelsen.

Punktet:

 1. Valg af kasserer i lige år.

Foreslås slettet.

Med disse forslag ser den samlede paragraf således ud:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 2. Formandens årsberetning.
 3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet.
 4. Valg af revisor i lige år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Godkendelse af handlingsplan.
 7. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år.
 8. Fastsættelse af kontingent for næste år.
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af 2 suppleanter.

12. Afstemninger

Hidtidig formulering:

Familiemedlemmer er stemmeberettigede på generalforsamling mod fremvisning af gyldig medlemsdokumentation. Støttemedlemmer og abonnenter har ikke stemmeret. De to angivne personer i familiemedlemskabet har én stemme hver. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen (se stk. 16).

Generalforsamlingens beslutninger indføres i bestyrelsens beslutningsprotokol, og referat bringes i medlemsbladet.

Foreslås ændret til:

Familiemedlemmer samt en repræsentant for erhvervsabonnementerne er stemmeberettigede på generalforsamling mod fremvisning af gyldig medlemsdokumentation. Sympatimedlemmer har ikke stemmeret. De to angivne personer i familiemedlemskabet har én stemme hver. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen (se stk. 16).

Generalforsamlingens beslutninger indføres i bestyrelsens beslutningsprotokol, og referat bringes i et nyhedsbrev.

13. Ledelse

Hidtidig formulering:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne under ansvar overfor disse.

Ud over at træffe overordnede beslutninger, som ikke kan træffes i lokal- og emnegrupper, og udover at være ansvarlig for foreningens økonomi, har bestyrelsen først og fremmest til opgave:

 1. At styre den interne kommunikation i foreningen og sikre, at alle synspunkter har mulighed for at blive hørt, samt at informere medlemmerne om alle vigtige beslutninger.
 2. At inspirere medlemmerne, så deres ressourcer bruges optimalt i forhold til foreningens formål og strategi, f.eks. ved så vidt muligt at uddelegere kompetence og ansvar til aktive medlemmer.
 3. At sikre, at foreningens strategiske erfaringer systematiseres og bruges.

Bestyrelsesmedlemmer kan efter generalforsamlingens anvisninger aflønnes af foreningen til konkrete opgaver.

Bestyrelsen består af en formand og tre øvrige medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. På hver generalforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer ad gangen.

Generalforsamlingen vælger desuden, for et år af gangen, to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Medlemmer, som er stemmeberettigede, er valgbare. Dog er ansatte i foreningen ikke valgbare.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted.

Formanden og foreningens kasserer tegner foreningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af hvert tilstedeværende bestyrelsesmedlem.

Foreslås ændret til:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne under ansvar overfor disse.

Ud over at træffe overordnede beslutninger, som ikke kan træffes i lokal- og emnegrupper, og udover at være ansvarlig for foreningens økonomi, har bestyrelsen først og fremmest til opgave:

 1. At styre den interne kommunikation i foreningen og sikre, at alle synspunkter har mulighed for at blive hørt, samt at informere medlemmerne om alle vigtige beslutninger.
 2. At inspirere medlemmerne, så deres ressourcer bruges optimalt i forhold til foreningens formål og strategi, f.eks. ved så vidt muligt at uddelegere kompetence og ansvar til aktive medlemmer.
 3. At sikre at foreningens strategiske erfaringer systematiseres og bruges.

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et honorar af foreningen, såfremt bestyrelsesmedlemmet lever op til fastsatte mål og såfremt der er overskud i regnskabet. Maksimalt 50% af foreningens overskud kan udbetales som honorar til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand og minimum tre øvrige medlemmer og maksimum 5 øvrige, samt to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Generalforsamlingen vælger desuden, for to år af gangen, to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Medlemmer, som er stemmeberettigede, er valgbare.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted.

Formanden, næstformanden og kasserer tegner foreningen. Kassereren kan administrere et betalingskort for foreningen til betaling af rejser, mødeforplejning mv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af hvert tilstedeværende bestyrelsesmedlem.

14. Arbejdsgrupper

Hidtidig formulering:

Ønsker en gruppe medlemmer at arbejde med et specielt område, kan disse nedsætte sig som arbejdsgrupper.

Betingelserne er:

 1. At arbejdsområdet er dækket af formålsparagraffen.
 2. At bestyrelsen er orienteret og indforstået.
 3. At arbejdsgruppen udpeger et medlem, som har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om gruppens arbejde.

Foreslås ændret til:

Forældre og Fødsels bestyrelse samarbejder med relevante privatpersoner samt organisationer.

Betingelserne for samarbejdet er:

 1. At arbejdsområdet er dækket af formålsparagraffen.
 2. At bestyrelsen er orienteret og indforstået.
 3. At arbejdsgruppen udpeger et medlem, som har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om gruppens arbejde.