Generalforsamling 2024

23. marts 2024  11.00-17.00
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
Fotos fra generalforsamlingen i 2023

Fotos fra generalforsamlingen i 2023

Generalforsamling 2024

Forældre og Fødsel holder den årlige generalforsamling:

Lørdag den 23. marts 2024

Kl. 11.00-17.00

i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C

Lokale 1.1


Få indflydelse på fremtidens Forældre og Fødsel
Vi opfordrer alle til at benytte chancen for at tage aktivt del i foreningens virke ved at deltage i generalforsamlingen, hvor der også er mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Hvis du har interesse for kommende og nybagte familiers vilkår og rettigheder og emner som fødselspolitik, ammerådgivning og barsel og for opgaver som bestyrelsesarbejde, kommunikation, sociale medier, frivillighed og eventplanlægning, kunne en plads i bestyrelsen måske være noget for dig? 

Vi har flere ledige bestyrelsesposter, herunder posten som kasserer.

Læs mere om praktiske forhold for kandidater til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9.

Årets tema: Fødendes selvbestemmelse - fra fælles beslutningstagen til frifødsel
På årets generalforsamling fokuserer vi på fødendes ret til selvbestemmelse, og hvilke muligheder og begrænsninger, vi møder i samfundet og svangreomsorgen herfor. 

Vi er stolte af at kunne præsentere følgende oplæg fra engagerede fagpersoner:

 • Fødendes rettigheder - De juridiske rammer for fødende selvbestemmelsesret og mulighed for frie valg. Oplæg v. Margrethe Nielsen, jordemoder, cand. scient soc. og ph.d., tidligere lektor ved jordemoderuddannelsen i København.
  Margrethe vil beskrive de gravide og fødendes rettigheder, som de fremgår af den aktuelle lovgivning. Det gælder det informerede samtykke, tavshedspligt, retten til jordemoderhjælp, og vil endvidere komme ind på jordemoderens virksomhedsområde og hendes pligter i relation til fødsler.
 • Fødendes selvbestemmelse - Hvordan kan det understøttes i praksis? Oplæg v. Karen Bøhrnsen, jordemoder og kandidat i jordemodervidenskab, IBCLC og bestyrelsesmedlem i Forældre og Fødsel.
  Karen vil fortælle om et studie om kvinders autonomi, om fælles beslutningstagen og om beslutningsstøtteværktøjer. Karen har fungeret som jordemoder i 18 år og har siden sine spæde jordemoderår haft særlig fokus på kvinders autonomi. Det bedste Karen ved er, når kvinder går opløftet og styrket ud af en fødestue.
 • Private jordemødre og fødendes frie valg - en moderne heksejagt? Oplæg v. Ann-Emilie Augustinus, privatpraktiserende jordemoder
  Med baggrund i sine egne oplevelser, vil Ann-Emilie belyse hvordan hun har oplevet urimelighederne i, at private jordemødre bliver klemt i forhold til at kunne støtte kvinder, der ønsker at føde uden hjælp fra det offentlige sundhedssystem og hvilke konsekvenser, det har, for de kvinder, der ønsker noget andet end hvad det offentlige kan tilbyde.

Derudover faciliterer vi en panelsamtale med tre fødende kvinder om deres oplevelser med selvbestemmelse - eller manglen på samme - i deres graviditets- og fødselsforløb.

Panelet består af:

 • Sofie Markvard Wiens
  Sofie har tre vidt forskellige fødsler på cv'et. En på Skejby, en derhjemme, en på Horsens. Alle tre gange har hun været heldig at være tilknyttet kendt jordemoderordning, hvilket hun mener har været godt for samarbejdet omkring de beslutninger der skulle træffes undervejs - om blandt andet fødested og igangsættelse. Sofie sidder i bestyrelsen af Forældre og Fødsel, har en kandidat i folkesundhedsvidenskab og er pt. hjemmegående med sin yngste.

 • Signe Amalie Pålsson Nordsted
  Signe er mor til en 2-årig og en 5-årig, næstforkvinde i Forældre og Fødsel, uddannelsesleder for ammerådgivningen, teknoantropolog og kommende sygeplejerske. Signe vil bidrage med sit perspektiv på autonomi og medbestemmelse i mødet med sundhedsvæsnets anbefalinger til fødende med højt BMI.

 • Anna Frida Andersen
  Anna Frida er mor til tre på 8, 6 og 1. Idéhistoriker og yogaunderviser. Anna Frida vil bidrage med sin erfaring med at være 'risikofødende' i systemet og derfor vælge det helt fra i sin tredje graviditet og i stedet vælge en frifødsel. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere i forlængelse af både de faglige oplæg og panelsamtalen. 

Tjek dit medlemskab
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men husk, at det kun er betalende medlemmer (støttemedlemskab), der er stemmeberettigede til generalforsamlingen og valgbare til bestyrelsen. Du kan ændre dit medlemskab ved at logge ind på Min konto.

Praktisk information
Generalforsamlingen finder sted centralt i Odense, Borgernes Hus, som ligger i samme bygning som Odense banegård. Oplysninger om parkeringsmuligheder findes her

Vi yder tilskud til transport og sørger for forplejning på dagen.

Hvis du har behov for at medbringe barn eller børn, er de meget velkomne, vi har dog ikke et særligt program tilrettelagt for dem. 

Program, dagsorden og tidsplan
Den foreløbige dagsorden er sendt ud til alle medlemmer den 24. februar 2024, og den opdaterede dagsorden fremgår herunder. Det fulde program og tidsplan for generalforsamlingen finder du her.

Den endelige dagsorden med bilag fremsendes desuden på mail til de tilmeldte, når tilmeldingsfristen er udløbet. 

Tilmelding og frister
Tilmeld dig senest den 21. marts, ved at sende en mail til fogf@fogf.dk. Angiv gerne om der er særlige hensyn ift. forplejning. 

Fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen var den 16. marts.

Dagsorden

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes til generalforsamling med følgende (foreløbige) dagsorden:

1. Formalia
a.     Valg af dirigent
b.     Valg af referent
c.     Valg af to stemmetællere 

2. Formandens årsberetning
Beretningen præsenteres mundtligt på generalforsamlingen

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2023
Da det endelige årsregnskab endnu ikke er modtaget fra revisor, er revisors udkast til årsrapport vedlagt som bilag.

4. Valg af revisor
I lige år vælges revisor. Bestyrelsen indstiller til at Deloitte genvælges som revisor. 

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest en uge før generalforsamlingen. Dog skal forslag om vedtægtsændringer indsendes, så de kan offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
- Vedtægtsændringer: Der er ingen forslag til vedtægtsændringer
- Fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen var den 16. marts. Der er ingen indkomne forslag.

6. Godkendelse af mål og aktiviteter

Bestyrelsen indstiller til at Forældre og Fødsel fortsætter med de mål, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2023

Bestyrelsen indstiller ovenstående forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

7. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Bestyrelsen indstiller ovenstående forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

8. Fastsættelse af kontingent

 • Forslag 8.1: Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen indstiller til at kontingentstørrelsen fortsætter uændret: Kontingentet for støttemedlemskab er 30 kr. om måneden. Sympatimedlemskab er gratis.

9. Valg til bestyrelsen
Jf. foreningens vedtægter består bestyrelsen af en formand og minimum 4 øvrige medlemmer og maximum 6 øvrige.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

På generalforsamlingen 2024 er der 4 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter på valg.

Fristen for at melde sit kandidatur er på dagen for generalforsamlingen. Hvis du på forhånd ved at du vil stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at lave et skriftligt opstillingsgrundlag ved brug af denne skabelon. Udfyld og indsend det til formanden@fogf.dk senest den 15. marts 2023 kl. 12, hvis du ønsker at det offentliggøres sammen med den endelige dagsorden på hjemmesiden. Den endelige frist for opstilling er dog først på selve dagen for generalforsamlingen og det er ikke et krav et lave et opstillingsgrundlag, men det er en forventning, at du siger et par ord om hvorfor du ønsker at være en del af bestyrelsen forud for valget.   

Forældre og Fødsels nuværende bestyrelse består af:

 • Mie Ryborg-Larsen, forkvinde og bestyrelsesmedlem (valgt på generalforsamlingen i 2023, valgt for 2 år)
 • Signe Nordsted, næstforkvinde og bestyrelsesmedlem (valgt på generalforsamlingen i 2023, valgt for 2 år)
 • Sofie Markvard Wiens, bestyrelsesmedlem (valgt på generalforsamlingen i 2023, valgt for 2 år)
 • Christiane Falke Bjerregaard-Laursen, bestyrelsesmedlem og kasserer (valgt på generalforsamlingen i 2022, på valg og genopstiller ikke)
 • Karen Bøhrnsen, bestyrelsesmedlem (valgt på generalforsamlingen i 2022, på valg og genopstiller)
 • Henriette Funder Vesterager-Schmidt, bestyrelsesmedlem (valgt på generalforsamlingen i 2022, på valg)

Du kan læse om de nuværende bestyrelsesmedlemmer her.

Nye kandidater til bestyrelsen:

10. Valg af to suppleanter
Generalforsamlingen vælger desuden, for to år ad gangen, to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge jf. foreningens vedtægter

11. Eventuelt